Sách Khải Huyền (01)

Thời Tận Thế

Khải Huyền 1:1 – 5

Kinh Thánh của chúng ta vượt xa các sách khác dù đã bị thù ghét, tấn công, chỉ trích qua bao nhiêu thế kỷ.  Các thứ búa rìu tấn công Kinh Thánh đều đã mòn rỉ, nhưng Kinh Thánh vẫn đứng vững qua mọi thử thách của thời gian và các biến cố trong lịch sử loài người; bởi một lẽ rất đơn giản: Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời được chép thành văn tự; cho nên, chẳng thế lực nào có thể thắng được Lời Chúa.  Sách Khải Huyền được viết bởi sứ đồ Giăng, là sách cuối cùng của Kinh Thánh. –  Có 5 mấu chốt trong sách Khải Huyền để giải thích ý nghĩa các sự kiện ghi trong sách.  Chúng cũng là các chìa khoá cái để mở những phần khó hiểu khác của Kinh Thánh.

Mấu chốt 1: Sự Mặc Khải về Đức Chúa Giêxu Christ

– Khải 1:1 “Sự mặc thị của Đức Chúa Giêxu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cho (các) tôi tớ Ngài những điều sẽ nhanh chóng xảy đến…

Kinh Tân Ước ghi lại 3 hình ảnh về Đức Chúa Giêxu.  Bốn sách Phúc Âm trình bày Ngài là Con Người, Đấng đến để cứu những người bị hư vong.  Rất nhiều người chỉ biết Đức Chúa Giê-xu qua hình ảnh Đấng Cứu Thế. – Qua các sách Thư Tín, các sứ đồ, đặc biệt là Phaolô, trình bày Ngài là Đầu của Hội Thánh. – Sách Khải Huyền trình bày Đức Chúa Giêxu là Chúa Toàn Thắng, Vua của muôn vua, và Chúa của các chúa.  Ngài sẽ trị vì vương quốc vĩnh cửu của Ngài trên đất.

Mấu chốt 2: Quyền của Tín Hữu Được Hiểu Sách Khải Huyền

Sự mặc thị của Đức Chúa Giêxu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cho (các) tôi tớ Ngài những điều sẽ nhanh chóng xảy đến…

Các tôi tớ có nghĩa là số nhiều. Đức Chúa Giêxu đã ban cho chúng ta quyền được ghi trong Kinh Thánh rằng: chúng ta được quyền hiểu biết và hưởng các phước lành của người xem sách Khải Huyền.

Mấu chốt 3: Các Sự Kiện Xảy Ra Cùng Một Lượt Trên Trời và Dưới Đất

Các sự phân đoạn của sách Khải Huyền chia những ký thuật xảy ra song song với nhau, một việc diễn ra trên trời, việc kia diễn ra đưới đất, trong một khoảng thời gian kéo dài bảy (7) năm.  Các đoạn 4, 5, 19, và 20 mô tả chuyện trên thiên đàng. Các đoạn, 6, 8, 9, 16, 19, và 20 ghi những việc xảy ra dưới đất.  Hai đoạn 4-5  mặc khải về các hoạt động của người và thiên sứ quanh ngai của Đức Chúa Trời.  Các đoạn 8-9 tiếp tục chuyện trên đất của đoạn 6.  Và đoạn 16 lại tiếp nối câu chuyện xảy ra trên thế gian.  Phần đầu đ. 19 kể chuyện trên trời rồi chuyển xuống đất.  Đoạn 20 kể tiếp chuyện dưới đất rồi kết thúc bằng chuyện trên trời.

Mấu chốt mối 4: Các Đoạn Giải Thích, Cung Cấp Chi Tiết

Những đoạn còn lại không phải là sự tường thuật những điều đang diễn ra của hai chuyện trên trời và dưới đất, nhưng là những phần mô tả thêm về một nhân vật, một nhóm người hoặc sự kiện nào đó đang xảy ra trong những chuyện của các đoạn kia.  Các đoạn nầy là 7, 10-15, 17, và 18.  Các đoạn 20, 21 và 22 mô tả những việc xảy ra sau thời gian 7 năm đại nạn, nghĩa là 1000 năm trị vì của Đấng Christ, trời mới, đất mới và Giêrusalem mới.  Ba đoạn cuối nầy không thuộc về những đoạn giải thích nói trên.

Mấu chốt 5: Những Sự Kiện Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai

–  Sách được chia ra làm ba phần: 1:19Vậy hãy chép lấy những sự ngươi đã thấy, những việc nay hiện có, và những việc sau sẽ đến.”  Chìa khoá để hiểu sách Khải Huyền nằm ở chỗ phải biết kết cấu của sách, để không thấy sách bí hiểm và khó hiểu. –  Đoạn 1, Giăng viết những việc ông đã thấy khải tượng về Đức Chúa Giêxu Christ, là phần đầu tiên của sách.  Hai đoạn 2 và 3 là các lá thư của Đức Chúa Giêxu gửi cho bảy Hội-Thánh ở Tiểu Á để nói về những việc thuộc về Hội Thánh, nhiệm vụ hay thánh vụ của Hội Thánh và sự làm chứng của Hội Thánh đối với thế giới.  Các thư nầy là phần thứ nhì của sách và mô tả nhiều thời kỳ khác nhau của lịch sử Hội Thánh.  Từ đoạn 4 trở đi, tức là phần thứ ba của sách, Giăng viết tiên tri về những điều sẽ diễn ra sau khi Hội Thánh đã được đem đi khỏi thế gian.  Nghĩa là tương lai mở ra trước mặt người đọc.

1:1-2 nói rằng sách nầy là sự mặc thị (bày tỏ bí mật), của Đức Chúa Giêxu Christ.  (Hy văn gọi là apokalypsis = unveiling, giở tấm màn che).  Điều kiện để hiểu sách là người đọc phải biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêxu Christ là ai: “Sự mặc thị của Đức Chúa Giêxu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài đặng đem tỏ ra cùng tôi tớ Ngài những điều sẽ nhanh chóng xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho Giăng, tôi tớ Ngài, là kẻ rao truyền lời Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêxu Christ, về mọi điều mình đã thấy” Sách Khải Huyền chính là vinh quang đặt trước mặt Đức Chúa Giêxu Christ (Hêb.12:2) khi Đức Chúa Trời tỏ ra cho Ngài những gì mà Ngài sẽ có vào những thời đại sẽ đến.  Đức Chúa Giêxu ban sự khải thị ấy cho thiên sứ đến tỏ cho Giăng biết, rồi Giăng chép lại những gì ông đã thấy.  Ông nói “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống” (1Gi.1:1).  Ngoài việc đã theo và ở cạnh Đức Chúa Giêxu suốt ba năm rưỡi, Giăng lại được Chúa hiện ra phán bảo về những điều sẽ diễn ra cho đến ngày tận thế.  Ông là người có đủ điều kiện để nói rằng ông đã nghe, thấy, ngắm, rờ về Lời sự sống.  Khi được khải thị để viết sách nầy thì Giăng là sứ đồ cuối cùng còn  sống trong số 12 sứ đồ đã được Đức Chúa Giêxu chọn lựa.

C.3Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây.” Hãy để ý Giăng gọi sách nầy là lời tiên tri, nói về những việc sẽ xảy ra; cho nên, người đọc sách nầy phải hướng tới tương lai; Chúa hứa ai đọc, nghe, và làm theo thì sẽ được ban phước.  Nhiều trường phái giải nghĩa khác nhau về sách Khải Huyền. Phái đầu tiên cho rằng đây là sự tranh đấu của Hội Thánh chống lại chính quyền Lamã trong quá khứ; cho nên đã ứng nghiệm và hoàn tất.  Phái khác giải nghĩa đây là lịch sử Hội Thánh phải đương đầu với các hệ thống chính trị thế gian từ ngày thành lập cho đến nay.  Phái thứ ba cho rằng mọi sự kiện ghi trong sách đều có nghĩa ẩn dụ (ngụ ngôn), làm cho không ai hiểu việc nào có nghĩa gì.  Phái chót giải nghĩa rằng sách chép thế nào thì có nghĩa y như vậy; không cần phải cố gắng vặn vẹo, cắt ráp để thích hợp với sự giải nghĩa của mình, gọi là phái tương lai.  Quan điểm nầy đúng nhất, vì họ tin những lời mặc thị theo ý nghĩa của lời ấy đã giải tỏ những điều kín nhiệm.

Hai câu 4-5 là lời của Giăng –  Số 7 được lặp lại nhiều lần suốt sách Khải Huyền.  7 thường được gọi là con số toàn hảo của Đức Chúa Trời bởi vì nó tiêu biểu cho sự hoàn tất.  Tuần lễ có 7 ngày, một âm giai có 7 nốt, mống trời có 7 màu.  Như vậy, bảy Hội Thánh tiêu biểu cho toàn thể Hội Thánh. Về mặt địa lý thì 7 Hội Thánh nầy nối với nhau thành một vòng tròn nhỏ.  Có nhiều Hội Thánh quan trọng khác ở vùng Tiểu Á thời ấy không được nêu tên ở đây, vì số 7 là số đầy đủ tiêu biểu cho toàn thể lịch sử của Hội Thánh.  Sách còn có 7 ấn, 7 ống loa, và 7 bát thịnh nộ. Hai câu 4-5 cũng nhấn mạnh sự hợp nhất của Ba Ngôi Đức Chúa Trời trong sự khải thị.  Đấng hiện có, đã có, và còn đến là Chúa Cha Hằng Hữu; 7 vị thần nói về Chúa Thánh Linh trong trạng thái toàn vẹn mạnh mẽ nhất; rồi Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng làm chứng thành tín, sống lại trước nhất từ cõi chết, thống trị tất cả vua chúa trên thế giới. – Khi Philíp nói: “xin chỉ Cha cho chúng tôi thì đủ rồi(Gi.14:8), Ngài trả lời “Hỡi Philíp Ta ở với các ngươi đã lâu mà ngươi chưa biết Ta sao? Ai đã thấy Ta tức là đã thấy Cha!  Từ nay các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài!

Câu “sanh đầu nhất từ trong kẻ chết” theo nguyên nghĩa là “sống lại trước nhất từ cõi chết” không có nghĩa là trước tiên theo thời gian, nhưng là ưu tiên đầu hết; Ngài là Đấng quan trọng nhất sống lại từ cõi chết. (Còn tiếp).

KhaiHuyen01.doc

Rev. Dr. CTB