Thi Đố Thư-tín Ê-phê-sô

quizChúa Nhật, March 06th, 2016

Thư Êphêsô

Hãy thử cố gắng ghi ra câu trả lời của bạn; sau đó đem so với những câu trả lời đã ghi sẵn ở phần sau của bài nầy.

1. Làm thế nào để nhận được mọi thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời (trong linh giới)?

2. Vì các lý do nào mà địa vị ở trong Đấng Christ đã giúp chúng ta nhận được các ơn phước thiêng liêng trong linh giới?

3. Khi chúng ta tiếp nhận Đức Chúa Giêxu thì Đức Thánh Linh giữ vai trò gì?

4. Chúng ta cần có các Linh nào để nhận biết Chúa?

5. Đức Chúa Trời đã làm điều cụ thể nào để chứng minh tình yêu cao cả của Ngài đối với chúng ta là những người có tội?

6. Chúng ta nhờ vào những điều gì để nhận được ơn cứu rỗi?

7. Đức Chúa Giêxu đã dùng điều gì để phá vỡ bức tường ngăn cách người Do-thái với dân ngoại bang?

8. Đức Chúa Giêxu là tảng đá góc của Hội-thánh. Tảng đá ấy có nhiệm vụ gì?

9. Mỗi một tín hữu, cả người Do-thái lẫn người ngoại bang, đều là một hòn đá sống trong ngôi nhà của Chúa. Nhờ ai mà chúng ta được xây dựng thành một đền thờ thánh, nơi ngự của Đức Chúa Trời?

10. Huyền nhiệm (sự mầu nhiệm) nào đã bị giấu kín trải qua các đời?

11. Chúa dùng điều gì để bày tỏ sự khôn ngoan vô hạn của Ngài?

12. Sự khôn ngoan vô hạn của Đức Chúa Trời là gì? Ngài thực hiện như thế nào?

13. Hãy kể ra năm (5) điều mà sứ đồ Phaolô cầu xin cho tín hữu ở Êphêsô.

14. Nhờ điều gì mà tín hữu có thể đạt tới các mức vượt quá điều mình cầu xin hoặc suy tưởng?

15. Tín hữu phải dùng điều gì để duy trì sự hợp nhất của Đức Thánh Linh?

16. Số lượng tặng phẩm của Đấng Christ ban cho chúng ta liên quan thế nào tới ân điển?

17. Tùy theo lượng đức tin mà chúng ta được Chúa giao cho nhiệm vụ. Chức vụ tiên tri trong Hội-thánh để làm các việc gì?

18. Chúa đặt năm chức vụ trong Hội-thánh có mục đích gì?

19. Con cái Chúa được trang bị tới mức nào?

20. Sự trang bị đó nhằm mục đích gì?

21. Để có thể mặc lấy người mới, chúng ta phải làm gì?

22. Những điều cụ thể nào mà ta đừng làm, để nhờ đó có thể lột bỏ được người cũ?

23. Ê-phê-sô 5:6 nói rằng đừng để ai lấy những lời rỗng tuếch lừa dối. Vậy lời rỗng tuếch là những gì?

24. Bổn phận người chồng phải làm gì để xứng đáng với sự vâng phục của người vợ?

25. Hội-thánh phải thuận phục Đấng Christ như thế nào?

26. Các chủ quyền, phó quyền, bá chủ thế giới tối tăm, thần dữ ở các miền trên trời là những ai?

27. Lấy chân lý làm đai lưng. Vậy đai lưng có nghĩa là gì?

28. Tại sao phải lấy sự công chính làm áo giáp?

29. Lấy sự sẵn sàng của Tin Lành bình an làm giày nghĩa là gì?

30. Mão trụ cứu rỗi nghĩa là gì?

PHẦN GIẢI ĐÁP

1: Phải ở trong Đức Chúa Giêxu (1:3).

2: Vì chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài (1:7).

3: Đức Thánh Linh là cái ấn xác nhận, là bằng chứng của cơ nghiệp chúng ta trong Đấng Christ (1:13–14).

4: Linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải (1:17).

5: Khi chúng ta đã chết vì những vi phạm của mình, thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ và đồng ngồi trong các nơi trên trời với Đấng Christ (2:5–6).

6: Ân điển và đức tin, tặng phẩm của Đức Chúa Trời. (2:8–9).

7: Ngài dùng huyết hi sinh của Ngài và thân xác Ngài (2:13–15).

8: Liên kết công trình kiến trúc chặt chẽ với nhau, làm thành một đền thờ thánh (2:20–22).

9: Nhờ Đức Chúa Giêxu (2:18–19).

10: Nhờ Tin Lành, dân ngoại được trở nên những người thừa kế, những chi thể của cùng một thân, và những người cùng chia sẻ lời hứa trong Đức Chúa Giêxu Christ (3:6)

11: Hội Thánh (3:10).

12: Sự chết hi sinh của Đức Chúa Giêxu đã phá vỡ ngục tù của ma quỷ, để người ta có thể đến gần Đức Chúa Trời (3:11–12).

13: – Năng lực bởi Thánh Linh để con người bề trong mạnh mẽ

– Bởi đức tin được Đấng Christ ngự vào lòng

– Đâm rễ và vững lập trong tình yêu thương

– Cùng các thánh đồ hiểu hết các chiều kích của tình yêu Đấng Christ

– Được tràn đầy sự sung mãn của Đức Chúa Trời  (3:16–19).

14: Nhờ Đức Chúa Trời hành động trong lòng (3:20).

15: Sợi dây hòa bình (4:3).

16: Tín hữu nhận được ân điển nhiều hay ít tùy theo số lượng tặng phẩm Chúa ban (4:7).

17: Nhận sự mặc khải (bày tỏ) của Đức Thánh Linh để truyền lại cho Hội-thánh được biết (4:11; 3:5)

18: Trang bị các thánh đồ cho công tác phục vụ (4:12).

19: Đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và hiểu biết Con Đức Chúa Trời, trở nên người trưởng thành có tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ (4:13).

20: Không bị lừa dối bởi các học thuyết hay sự xảo quyệt của loài người (4:14).

21: Lột bỏ người cũ, nhờ Đức Thánh Linh đổi mới tâm trí (4:22–23).

22: Loại bỏ sự giả dối – Khi nóng giận đừng phạm tội – Đừng trộm cắp – Đừng nói lời dữ, độc ác – Loại bỏ sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, hiểm độc (4:25–31).

23: Lời ấy cho rằng có nhiều tội nhẹ con cái Chúa được phép làm, vì Chúa không bắt lỗi. Các lý luận về thuyết tiền định, về lý luận ai tin Chúa rồi thì sẽ không bị mất sự cứu rỗi.

24: Phải yêu và chăm sóc vợ như yêu và chăm sóc chính thân thể mình (5:25, 28–29).

25: Như thân thể thuận phục sự điều khiển của đầu (5:23–24).

26: Là các tà thần, tà linh, ác quỷ cao cấp dưới quyền Satan (6:12).

27: Sự thật là sức mạnh luôn đánh bại sự dối trá.

28: Vì sự công chính sẽ bảo vệ người mặc không bị các mũi giáo vu khống làm hại.

29: Người mang giày sẽ không ngại đường có nhiều chông gai.

30: Sự hãnh diện và mũ bảo hộ khỏi bị các lý thuyết hoài nghi làm hại.