Hội Thánh Khởi Đầu Mới

Hội Thánh Khởi Đầu Mới logo

Giờ Sinh Hoạt

Chúa Nhật: Thờ Phượng
10:00 AM – 12:00 PM

Liên Lạc

281-818-5167
htkhoidaumoi@gmail.com
15178 Bellaire Blvd
Houston, TX 77083
Bản đồ