Chiếu Sáng Cách Nào?

Tín Đồ Của Chúa, 05

Ma-thi-ơ 5:14-16

Sau khi cho các môn đồ Ngài biết họ là muối của đất, Đức Chúa Jesus cho biết tiếp họ phải là ánh sáng của thế gian.

Ảnh hưởng của phẩm chất thánh khiết thiên đàng trong mỗi con cái Chúa như vị mặn của muối để kềm chế xã hội ở chung quanh chúng ta bớt hư hoại. Người trần gian phải trực tiếp thấy và cảm nhận ảnh hưởng tốt lành của sự thánh khiết thiên đàng qua các con cái Chúa, thì họ mới có thể biến đổi. Cũng như muối phải ra khỏi đồ chứa để chạm trực tiếp với thức ăn và tạo ảnh hưởng trên món thực phẩm đó, thì chúng ta cũng phải giao thiệp, tiếp xúc với người sống quanh mình thì mới tạo được ảnh hưởng trên họ.

Mặc dù chất liệu của ánh sáng hoàn toàn khác với muối, nhưng ánh sáng cũng tạo ảnh hưởng trên mọi vật nơi nó hiện diện, bởi vì nếu không bị che khuất hay giấu kín, thì ánh sáng khiến cho bóng tối phải tan biến.

Đức Chúa Jesus phán với dân Do-thái: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12).

Sứ đồ Giăng giới thiệu về Ngài là Ngôi Lời, là sự sống từ Đức Chúa Trời và là ánh sáng cho loài người: “Trong Ngài có sự sống, sự sống là ánh sáng cho loài người. Ánh sáng soi trong bóng tối nhưng bóng tối không tiếp nhận ánh sáng” (Giăng 1:4-5).

Đức Chúa Jesus cũng phán: “Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian” (Giăng 9:5); “Ánh sáng còn ở với các ngươi ít lâu nữa. Hãy bước đi trong lúc các ngươi còn có ánh sáng, e bóng tối thình lình phủ vây các ngươi. ……. Trong lúc đang có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng để các ngươi trở nên con của ánh sáng” (Giăng 12:35-36).

Thế thì ánh sáng là danh hiệu đặc biệt của Đức Chúa Jesus, và các môn đồ của Ngài chỉ có thể soi sáng cho thế gian bằng cách tiếp nhận ánh sáng của Ngài rồi phản chiếu trên thế giới chung quanh mình.

Làm thế nào chúng ta có thể soi sáng cho người chung quanh? Để phản chiếu ánh sáng của Đức Chúa Jesus, tâm linh của một người phải chịu tiếp nhận Đức Thánh Linh vào lòng để biến đổi mình. Đức Thánh Linh là Đấng đã chỉ dẫn tâm trí của Con Người Jesus lúc Ngài ở trần gian, nên ai có Thánh Linh của Đức Chúa Jesus cư ngụ vĩnh viễn trong lòng, cũng sẽ được Thánh Linh chỉ dẫn và điều khiển cách thức phản chiếu ánh sáng thiên đàng.

Khi nói chúng ta là ánh sáng của thế gian thì đừng nghĩ tự mình có thể chiếu sáng, mà là phản chiếu ánh sáng rạng ngời mình đã nhận được. Như Phao lô chỉ dạy: “Để anh em không chỗ trách được và thanh sạch, là con cái toàn hảo của Đức Chúa Trời giữa một thế hệ xảo quyệt và sa đoạ; giữa thế hệ đó, anh em hãy chiếu rạng như ánh sáng trong thế gian” (Philip 2:15).

Vì được mang ánh sáng và sự thánh khiết của thiên đàng, chúng ta biết cách sống để Đức Chúa Trời được vinh danh qua chúng ta.

Hai chất liệu tượng trưng cho phẩm chất và nhiệm vụ mà một tín đồ phải có là muối và ánh sáng là khác nhau, nên ảnh hưởng tốt lành của mỗi phẩm chất trên người quanh mình thì thể hiện qua hai phương diện khác nhau.

Như muối tạo ảnh hưởng bên trong khối lượng mà nó tiếp xúc và hoà lẫn, thì phẩm chất thánh khiết, kỵ tà, sự nhờm tởm tính gian xảo, ô uế, tội lỗi, và độc ác trong loài người phải được tín hữu áp dụng để tạo ảnh hưởng trên đám đông mình đang sống hoà lẫn với họ.

Tạo ảnh hưởng có nghĩa là sử dụng phẩm chất ấy để biến đổi tâm tánh và tư tưởng hư hoại của người thế gian. Một ẩn dụ do Đức Chúa Jesus dạy minh giải ý nghĩa nầy: “Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên” (Mathiơ 13:33). Muối mặn thánh thiện trong tín hữu tạo ảnh hưởng lên tính tình của người sống quanh họ.

Còn ảnh hưởng của ánh sáng là soi sáng mọi vật, tức là tạo ảnh hưởng trên bề ngoài của mọi thứ nằm trong sự hiện diện của nó, giống như ánh nắng ban ngày của mặt trời soi rọi trên trái đất, chẳng thứ gì trốn khỏi ánh sáng của nó.

Cho nên, lời Đức Chúa Jesus mô tả các môn đồ của Ngài là “ánh sáng của thế gian” có nghĩa họ phải làm gương sáng trong cách sống và hành xử sao cho người đời có thể bắt chước làm theo.

Không một tín hữu nào có thể viện cớ nầy nọ để trốn tránh nhiệm vụ làm gương sáng qua đời sống của mình. Bởi vì Đức Chúa Jesus dùng ví dụ: “Một cái thành xây trên núi thì không thể bị che khuất được” (14), để bịt miệng những kẻ hèn nhát không dám phô bày cho thế gian biết mình là con cái của Đức Chúa Trời, thì ai là con cái thật của Chúa, người ấy được Chúa dùng như một cái thành xây trên núi. Mấy cái nhà nhỏ có thể ẩn dưới các tàng cây, nhưng cái thành ở trên núi thì không thể tự che khuất hay trốn tránh đâu được.

Đức Chúa Jesus dùng ẩn dụ hột cải  để nói về chân lý nầy: “Vương quốc thiên đàng giống như một hột cải người kia đem gieo ngoài đồng. Hột ấy là nhỏ nhất trong tất cả các hột giống, nhưng khi mọc lên thì lại lớn nhất trong các loại rau, và trở thành cây đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành nó” (Mathiơ 13:31-32).

Một số người có thể tự thấy mình rất nhỏ nhoi, không có sự tốt đẹp gì để tự hào; nhưng nếu những người ấy lớn lên trong đạo Chúa thì ánh sáng đạo đức và hiểu biết sẽ vượt xa đồng bào và bạn bè mình; người ấy có thể làm gương sáng cho cả cộng đồng noi theo.

Người ta xây thành ở trên núi không có mục đích giấu kín, nhưng để mọi con mắt đều nhìn thấy. Cũng vậy, Đức Chúa Trời không cứu độ con cái của Ngài với mục đích giấu kín họ, nhưng để qua họ thế gian có thể thấy được ánh sáng thiên đàng.

Cũng “không ai thắp đèn mà lại đặt dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn để soi sáng mọi người trong nhà“(15). Trần gian vốn ở trong bóng tối của tội lỗi dưới quyền lực ma quỷ. Như ánh nắng thiên nhiên chiếu sáng mọi vật trên thế gian, thì chúng ta phải phản chiếu ánh sáng chân lý để soi sáng tâm linh của nhân loại. Hiệu quả của ánh sáng là làm cho mọi vật được phô bày ra rõ ràng và giúp người ta thấy rõ con đường họ phải đi.

Đức Chúa Jesus đã chỉ định mọi môn đồ của Ngài phải biết dùng đời sống đã được biến cải và kinh nghiệm bước đi trong đường lối Chúa của mình để khai sáng và cải tổ thế gian.

Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ dẫn cho người trần gian cách thức tìm thấy nguồn sáng thật qua Tin Mừng của Đức Chúa Trời, là ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, mà chính Ngài là ánh sáng.

Nhưng nếu người chưa tin Chúa không thấy ánh sáng gì qua những người xưng là con dân Ngài, thì họ không thể biết quyền phép biến đổi của Tin Lành.

Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời” (16).

Như cái đèn đặt trên chân đèn soi sáng mọi người trong nhà, thì chúng ta phải để cho đời sống thánh thiện và lời nói thanh sạch của mình được mọi người thấy và biết.

Nghĩa là trong bất cứ tổ chức nào, cộng đồng nào ở nhà hay ở xứ người, dù lúc thịnh vượng hay khốn khó, đều nhận thấy rõ chúng ta là các Cơ-đốc-nhân chân thật.

Động lực thúc đẩy chúng ta làm việc lành tạo ảnh hưởng trên người quanh mình không phải để được thấy, hoặc được khen ngợi, nhưng để làm cho Cha trên trời được vinh danh.

Vì Cơ-đốc-nhân chân thật là những người luôn luôn tìm cách làm cho Đức Chúa Cha được vinh danh; họ không quan tâm tới việc người khác nghĩ gì về họ, mà mọi hành động họ làm đều nhắm tới mục đích dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời, để người ta biết đạo Chúa là chính đạo.

Khi Đức Chúa Jesus ví các môn đồ của Ngài như muối và ánh sáng, thì ý của sự ví von đó là hết sức rõ ràng rằng: Người nào muốn làm môn đồ của Chúa, người ấy phải dùng đời sống mình làm gương sáng để mọi người chung quanh đều có cơ hội tiếp nhận chân lý về ơn cứu độ qua đời sống đã được biến đổi của người đó.

Như vậy, mục đích của cách sống làm gương tạo ảnh hưởng trên mọi người quanh mình như muối và ánh sáng là để truyền giáo một cách có hiệu quả.

Người đời chậm tin Chúa vì họ thấy tín đồ Tin Lành không khá hơn họ chút nào; cũng tham lam tiền bạc, cũng sân si giận dữ, gây gổ, cũng gian dối để kiếm chút lợi lộc, cũng đua đòi, bon chen, tìm kiếm danh vọng hão huyền.

Chúng ta phải biết lý do tại sao mình không thể dẫn ai đến với Chúa. Có lẽ lý do rõ ràng nhất là vì ta chưa phải là muối, cũng không thể phản chiếu ánh sáng thiên đàng.

Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm làm muối của đất và ánh sáng của thế gian, để Hội-thánh có đủ điều kiện thúc đẩy ngày Đức Chúa Jesus trở lại thế gian mau đến.

TinDoCuaChua05
Rev. Dr. CTB