Tương Giao với Chúa Như Thế Nào?

Đời Sống trong Thánh Linh, bài 09

Giăng 14:15–24

Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con. Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người. Giu-đa, không phải là Giu-đa Íchcariốt, thưa rằng: Thưa Chúa, vì sao Chúa sẽ bày tỏ chính mình cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?  Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người. Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ các lời Ta. Những lời các con nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta đến.

Phương diện quan trọng nhất trong đời sống của một tín đồ Tin Lành là tương giao với Chúa của mình. Khi chưa được giải thích và chỉ dẫn về việc nầy, nhiều người chỉ biết họ kính mến Đấng ban cho họ ơn cứu rỗi, nhưng không hiểu rõ lắm về cách củng cố và làm gia tăng tình mến yêu đặc biệt đó. Mối liên hệ tương giao với Đức Chúa Trời khởi đầu vào thời điểm chúng ta nhận ra mình cần ơn cứu rỗi vì biết rõ mình không có cách nào thoát khỏi bản tánh dễ phạm tội, và tội lỗi cứ đeo đuổi trong đời; rồi vui mừng tiếp nhận ơn chuộc tội từ Đức Chúa Jesus, vì được biết rằng Ngài đã xuống đời làm người để chịu hình phạt án chết thay cho cả nhân loại, và ai tin Ngài, tiếp nhận Ngài thì sẽ được sự sống đời đời Quyết định ấy đã khởi đầu mối tương giao với Chúa. (Giăng 3:16–17) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu.

Chúng ta nhận ra bên trong mình có một sự biến đổi rất lớn mà mình chưa hiểu hết nó như thế nào. Kinh Thánh cho chúng ta biết hai người đầu tiên của nhân loại vốn được tương giao thân mật với Đức Chúa Trời; chỉ vì họ không vâng lời nên mối tương giao ấy bị cắt đứt. Đến kỳ hạn Đức Chúa Trời đã định, Ngôi Lời của Ngài giáng sinh làm người ở trần gian để ban cho mỗi cá nhân một cơ hội tuyệt vời nối lại mối tương giao với Chúa. Những ai chịu tiếp nhận Đức Chúa Jesus thì không còn bị kết tội nữa (Rôma 8:1) “Vậy bây giờ, những ai ở trong Đấng Christ Jêsus sẽ không bị kết tội nữa.” Nghĩa là ai tiếp nhận món quà cứu rỗi miễn phí, người ấy được Đức Chúa Trời chấp nhận tương giao với Ngài. – Làm sao biết mình được kết nối với Chúa? Chúng ta nhận biết khi mình có sự bình an, đời sống có mục đích và có khả năng thắng tội lỗi.

Sự bình an tự bày tỏ ra khi chúng ta có khả năng liên lạc với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, chuyện trò trình bày tâm sự của mình với Chúa; rồi cũng thấy những điều đáng ghét của con người bề trong không còn quấy phá nữa; mình dễ hòa thuận với nhiều người chung quanh, thế giới không còn đáng sợ dù tội ác vẫn còn; bởi vì chúng ta thấy sự bình an của Chúa ở với mình dù hoàn cảnh có như thế nào. – Chúng ta lại biết đời sống mình có mục đích; người không có Chúa chẳng biết họ sống để làm gì. Chúng ta biết mục đích sống của mình là hoàn thành các ý định của Chúa dành sẵn cho đời chúng ta là làm con của Ngài. Khác với người không hi vọng cũng chẳng có lý tưởng gì, chúng ta mang trong lòng rất nhiều hi vọng về tương lai huy hoàng ở cõi trời vĩnh hằng.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời muốn con cái Ngài sống như thế nào (Truyền Đạo 12:13–14) “Lời kết luận cho tất cả những gì đã nghe trên đây là: Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tuân giữ các điều răn của Ngài. Đó là phận sự của con người. Vì Đức Chúa Trời sẽ đem ra xét xử mọi việc, kể cả những việc kín giấu, dù thiện hay ác.” Sứ đồ Phaolô đã chỉ dẫn cách để chúng ta thực hiện được mục đích đó (Rôma 12:2) “Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Chúng ta phải hiểu rằng mình được Chúa gọi làm con cái Ngài là vì vinh quang của Ngài (Êsai 43:7) “…Tất cả những người được gọi bằng Danh Ta, Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta, Ta đã tạo thành và đã làm nên họ.” Cho nên, mục đích chính của đời sống con cái Chúa là làm vinh danh Ngài (1Côr. 6:20) “Vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” Trong giáo hội Công giáo La mã có một nhóm gọi là Ignatian Spirituality thuộc dòng Jesuit nguồn gốc từ Tây Ban Nha, quyết tâm theo đuổi mục đích đời sống của họ chỉ nhằm làm vinh danh Đức Chúa Trời ngày càng hơn. Lối sống đó trong tiếng La tinh là Ad Majorem Dei Gloriam.

Phương diện thứ ba là khả năng thắng tội lỗi, tức là khả năng thực hiện điều mà trước kia ta chưa bao giờ thắng nổi. Ngài ban Đức Thánh Linh đến để giúp con cái Ngài. Không có quyền phép siêu nhiên của Đức Thánh Linh giúp đỡ, chúng ta không có chút năng lực nào chống trả điều ác và các sự cám đỗ. Đức Thánh Linh là Thần Chân Lý ở trong con cái Ngài để giúp chống lại sự yếu đuối của xác thịt và những sự tấn công của tà-ác-linh (Giăng 14:16–17) “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con.” Vậy thì, sự tương giao với Chúa qua mối liên hệ cá nhân thân mật với Ngài không phải là khó khăn như nhiều người tưởng. Cũng chẳng có một công thức bí hiểm nào. Chúng ta chỉ cần chân thành tin Đức Chúa Jesus và quyết tâm từ bỏ bản tánh ham muốn xác thịt của mình để thay thế bằng một tính chất mới từ Chúa.

Ai có quyết tâm như vậy thì Đức Thánh Linh sẽ bắt đầu hành động trong tâm linh người ấy để giúp đỡ và đổi mới. Không chịu đọc hay suy gẫm Lời Chúa, cũng không dành thì giờ để trò chuyện với Ngài, thì không thể thiết lập mối liên hệ tương giao. Người như vậy chỉ là theo đạo, chưa phải là một con cái Chúa đích thực. Có biết nhiều về Lời Chúa trong Kinh Thánh mới có thể quen với cách phán dạy của Ngài. Đức Thánh Linh sẽ dùng những câu Kinh Thánh mà con cái Ngài đã quen và thuộc lòng để nhắc nhở những lúc Ngài cần nhắc nhở; người quen biết Kinh Thánh sẽ dễ nhớ (Thi Thiên 119:11, 105) “Con giấu lời Chúa trong lòng con để con không phạm tội cùng Chúa. 105 Lời Chúa là ngọn đèn cho chân con, ánh sáng cho đường lối con.” Vì vậy, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Đấng được Đức Chúa Jesus sai đến sẽ khuyên nhủ, biến đổi tâm tính chúng ta, và dạy dỗ con cái Ngài mọi chân lý của cõi thiên đàng.

Tương giao là trò chuyện hai chiều; chúng ta nói với Chúa rồi nghe lời Ngài chỉ dẫn. Vì vậy, phải dành thì giờ để trò chuyện, cầu xin sự chỉ dẫn trong lúc chúng ta còn đang sống ở cõi trần với rất nhiều mối liên hệ với những người ở quanh mình. Tương giao là tin rằng Chúa thường xuyên lắng nghe trình bày những điều trong lòng mình, những điều mình muốn hỏi, những việc mình hết lòng mong nó xảy ra. Rồi chờ đợi Ngài trả lời bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ rót vào tâm linh chúng ta. Ai thường xuyên tương giao với Chúa, thì những thắc mắc người đó muốn biết sẽ được Ngài trả lời kịp thời. Hãy hiểu rằng chúng ta là con cái thật của Chúa thì được quyền lực siêu nhiên và sự khôn ngoan sáng suốt vô cùng của Ngài luôn ở cạnh bên để hướng dẫn và giúp đỡ chúng ta.

Mối liên hệ tương giao với Chúa không có giới hạn nào và cũng không có điều cấm đoán nào. Con cái Chúa được tự do đến với Ngài bất cứ lúc nào, giờ nào trong ngày. Bởi vì không phải chúng ta chạy đến với một Đấng Toàn Năng nhưng lãnh đạm, mà là một Đấng yêu thương mong con cái Ngài đến tương giao với Ngài. Thi Thiên 27:8 chép “Khi Chúa phán: ‘Các con hãy tìm kiếm mặt Ta,’ thì lòng con thưa với Chúa rằng: ‘Đức Giêhôva ôi! Con sẽ tìm kiếm mặt Ngài.‘” Tìm kiếm nghĩa là tương giao với Chúa qua giờ phút cầu nguyện, khẩn xin sự hiện diện của Ngài như là nhu cầu lớn nhất của chúng ta. Chỉ cần sự hiện diện của Chúa, mọi nhu cầu, mọi vấn nạn của chúng ta sẽ được giải quyết ổn thỏa. Ai có mối tương giao sâu nhiệm với Chúa thì hiểu nguyên tắc nầy.

Thuở xưa, Chúa hiện đến với vua Solomon trong chiêm bao và phán với ông rằng, khi dân Israel bị tai họa vì phạm tội mà sẵn lòng ăn năn, trở lại tìm kiếm mặt Ngài, thì Ngài sẽ cứu xứ khỏi tai họa: “Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi họ và chữa lành đất nước họ” (2Sử Ký 7:14). Vậy, việc tìm kiếm mặt Chúa ở chỗ nầy có nghĩa là bày tỏ lòng ước ao được có mối tương giao thân mật gần gũi với Ngài. Khác với các hình thức tôn giáo, mối liên hệ tương giao với Đức Chúa Trời ra từ tình yêu thương và ân sủng diệu kỳ Ngài dành cho chúng ta. Sứ đồ Phierơ viết “Vì anh em biết rằng không phải nhờ vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết, đã được định sẵn trước khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng nầy” (1Phi 1:18–20).

Có thể nói rằng bí quyết công hiệu nhất để tương giao với Đức Chúa Trời là tin chắc vào địa vị được làm con thật của Cha đầy nhân từ và yêu thương. Ai biết Chúa là Cha thật của mình thì sẽ thân mật với Ngài (Rôma 8:16) “Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” Chúng ta tin điều đó vì chính Ngài phán như vậy (2Côrinhtô 6:18) “Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi sẽ làm con trai, con gái Ta, Chúa Toàn Năng phán vậy.” Để tương giao trò chuyện thân thiết với Chúa, thì phải biết nhìn nhận Ngài là Cha yêu thương của mình.

DoiSongtrongThanhLinh09.docx

Rev. Dr. CTB