Lên Chốn Cao Hơn

Hiểu Biết Các Điều Căn Bản, bài 05

1Têsalônica 4:3–7

Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm; mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Trong vấn đề nầy, chớ có ai vi phạm hay lợi dụng anh em mình; vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những điều đó, như chúng tôi đã nói trước và khuyến cáo anh em rồi. Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa.

Dù điều kiện để được thấy và vào Vương quốc Đức Chúa Trời là con người phải được sinh lại trước đã; nhưng sau khi một tín đồ được sinh lại rồi, đừng tưởng người ấy sẽ đương nhiên trưởng thành trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, hay có thể theo Chúa một cách vững vàng mà không bị vấp ngã. Một bài học tại đây, cách nay gần ba năm trước, nói rằng đời sống tâm linh của con cái Chúa có hai giai đoạn: Giai đoạn đầu gọi là ấu trĩ thuộc linh. Giai đoạn sau là tâm linh được trưởng thành, được hiểu biết các vấn đề thiêng liêng của Chúa, và có tâm chí phục tùng Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu ở Côrinhtô: “Thưa anh em, về phần tôi, tôi không thể nói với anh em như nói với những người thuộc linh, nhưng như với người xác thịt, như những trẻ sơ sinh trong Đấng Christ. Tôi đã nuôi anh em bằng sữa chứ không bằng thức ăn cứng, vì anh em chưa thích ứng được. Ngay đến bây giờ anh em vẫn chưa thích ứng được” (1Côrinhtô 3:1–2).

Thích ứng với ăn đồ ăn cứng tức là có đời sống tâm linh làm quen với sự thánh hóa. Đó là một tiến trình lên chốn cao hơn trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời và những điều Ngài đòi hỏi chúng ta phải thực hiện. Để hiểu sự thánh hóa là gì thì hãy quan sát các mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền. Trong thời Cựu Ước, hễ người và đồ vật đã được biệt ra thánh rồi, thì không ai được phép sử dụng cho các mục đích bình thường. Ví dụ, dầu thánh và hương thánh do Chúa chỉ dẫn cách pha chế thì chỉ được sử dụng trong mục đích thờ phượng ở Đền Thờ của Chúa vào thời đó

(Xuất Ai-cập 30:31–32, 37–38) “Con cũng hãy nói với con dân Israel rằng: ‘Với Ta, đây là dầu xức thánh qua mọi thế hệ. Không được đổ dầu nầy trên xác thịt loài người và cũng không được pha chế một thứ dầu nào khác theo công thức nầy. Dầu nầy là thánh và cũng sẽ thánh đối với các con. … 37–38 Không được chế hương theo công thức nầy để dùng cho mình; phải xem đây là vật thánh cho Đức Giê-hô-va. Kẻ nào pha chế giống như vậy để ngửi, sẽ bị loại trừ khỏi dân chúng.”

Những luật lệ về nghi lễ ấy là hình bóng về sự thánh hóa của Hội Thánh. Đức Chúa Trời đã biệt riêng chúng ta khỏi thế gian để tôn kính Ngài qua lòng chân thành thờ phượng

(Rôma 12:1–2) “Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời, đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

thì chúng ta phải biết tách biệt mình khỏi những sự ham muốn ô uế tầm thường của thế gian, thấm nhuần sự thật của lời Chúa để được Ngài thánh hóa:

(Giăng 17:15–17) “Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý.

1Têsalônica 4:3–7 chép “Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là anh em phải được thánh hóa, tức là phải lánh xa sự gian dâm; mỗi người phải biết gìn giữ thân thể mình cho thánh sạch và tôn trọng, đừng sa vào tình dục phóng đãng như người ngoại, là những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời. Trong vấn đề nầy, chớ có ai vi phạm hay lợi dụng anh em mình; vì Chúa là Đấng trừng phạt tất cả những điều đó, như chúng tôi đã nói trước và khuyến cáo anh em rồi. Vì Đức Chúa Trời không gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, nhưng đến sự thánh hóa.

Chúng ta nhờ lòng tin vào ơn chuộc tội do Đức Chúa Jesus thực hiện mà được tẩy sạch:

(Hêbơrơ 9:11–14). “Nhưng khi Đấng Christ đã đến như một thầy tế lễ thượng phẩm của những điều tốt đẹp sau nầy, thì qua đền tạm lớn hơn và toàn hảo hơn — không do tay người làm nên, nghĩa là không thuộc về những vật của đời nầy — Ngài đã bước vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả, không dùng máu dê đực và bò con, nhưng dùng chính huyết mình để đem đến sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Vì nếu máu của dê đực và bò đực cùng tro của bò cái tơ mà người ta rảy trên kẻ bị ô uế còn thánh hóa họ để được thanh sạch về phần xác thịt, thì huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì vết cho Đức Chúa Trời, sẽ tẩy sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống bội phần hơn là dường nào!

Rồi khi chúng ta bằng lòng cho Đức Thánh Linh biến đổi để lòng mình được trở nên giống hình ảnh Đức Chúa Jesus, thì Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài thực hiện điều đó cho chúng ta:

(Rôma 8:29) “Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em.

Bí quyết để được thánh hóa ngày càng hơn là quyết tâm đầu phục Đức Thánh Linh, chấm dứt chiều chuộng dục vọng của xác thịt mình. Cách thực hiện là hãy để động lực thánh khiết điều khiển cách ăn nết ở mỗi ngày:

(1Phierơ 1:14–16) “Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, vì có lời chép: Các con phải thánh, vì Ta là thánh.

Người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, thì được Kinh Thánh gọi là các thánh đồ, rồi quyết định theo đuổi sự thánh hóa và đời sống thánh thiện. Là con cái thật của Chúa, chúng ta phải biết rõ và giữ vững địa vị được Chúa tuyển chọn lảm một dân tộc thánh, được dự phần trong các chức vụ vinh quang, được đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài, không còn tuyệt vọng trong nơi tối tăm nữa. Vinh dự nầy là rõ ràng:

(1Phierơ 2:9) “Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.

Ai muốn được Chúa quý trọng thì phải thanh tẩy mình:

(2Timôthê 2:21) “Vì vậy, nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và sẵn sàng cho mọi việc lành.

Để được thánh hóa, chúng ta không thể cứ làm các tín đồ thụ động trong Hội Thánh của Chúa. Trong bất cứ xã hội hay tổ chức nào, người sống kiểu thụ động ‘ai sao tui vậy’ sẽ chẳng có cơ hội thăng tiến, cũng chẳng khi nào được người ta tôn trọng. Đối với Vương quốc Đức Chúa Trời cũng vậy, những người được Ngài tôn trọng và ban ơn đặc biệt là loại người có đức tin mạnh mẽ, trung thành và vâng lời Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sở dĩ dân Israel vẫn được Đức Chúa Trời ban ơn và bảo vệ cách đặc biệt là do đức tin và lòng vâng lời của tổ phụ họ là ông Abraham; dù họ phải trải qua quá nhiều khổ nạn nhiều ngàn năm vì tâm địa phản nghịch, lòng cứng cỏi, không vâng theo lời dạy dỗ của các đấng tiên tri. Thế nhưng, Đức Chúa Trời vẫn giữ lời hứa của Ngài đối với đức tin của đầy tớ Ngài là Abraham:

(Sáng Thế 12:1–3) “Đức Giê-hô-va phán với Abram: Hãy ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho con. Ta sẽ làm cho con thành một dân lớn, Ta sẽ ban phước cho con, làm rạng rỡ danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước con, nguyền rủa kẻ nào nguyền rủa con; mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước.

Khi một người tin Chúa và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, tâm linh người ấy được sinh lại, trở nên một người mới trong Đức Chúa Jesus. Dù quá khứ của chúng ta có dơ bẩn hoặc đáng kinh tởm đến đâu đi nữa, tất cả những vết nhơ nhuốc đó đã được huyết báu của Đức Chúa Jesus xóa bôi, tẩy sạch hoàn toàn. Chúng ta có đủ điều kiện để được thánh hóa:

(1Côrinhtô 6:10–11) “Đừng tự lừa dối mình. Những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật, sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Trước đây anh em có đôi người như vậy. Nhưng trong danh Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ và trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, anh em đã được thanh tẩy, được thánh hóa và được xưng công chính.

Địa vị của tín hữu được Đức Chúa Jesus thánh hóa chẳng những cao trọng mà còn được bảo đảm vững chắc, vì được làm con thật của Đức Chúa Trời. Chương trình và kế hoạch của Đức Chúa Trời là tuyệt diệu; để đem vô số cá nhân trong nhân loại vào sự vinh quang của con cái Ngài, Đức Chúa Trời đã khiến Ngôi Lời của Ngài xuống trần trong vai trò Đức Chúa Jesus để trải qua biết bao đau khổ mới được toàn hảo. Nếu chúng ta có bị thử nghiệm để được tinh luyện thì đừng ngã lòng:

(Hêbơrơ 2:10–11) “Vì muôn vật hiện hữu là do Đức Chúa Trời và vì Đức Chúa Trời, nên khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, Ngài đã khiến Đấng làm cội nguồn ơn cứu rỗi của họ phải trải qua đau khổ để được toàn hảo là điều thích hợp. Vì Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều bởi một Cha mà ra. Vì lý do đó, Đức Chúa Jêsus không thẹn mà gọi họ là anh em.”

Con cái Chúa phải sống hòa thuận với mọi người và để được thấy Chúa thì phải theo đuổi sự thánh khiết:

(Hêbơrơ 12:14) “Hãy tìm cách sống hòa thuận với mọi người và đeo đuổi sự thánh khiết; vì nếu không thánh khiết thì chẳng ai thấy được Chúa.

Đức Chúa Trời không bảo chúng ta phải thực hiện điều mình không thể làm được; bởi vì Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan tới sự sống và sự tin kính bởi quyền năng Ngài:

(2Phierơ 1:3–4) “Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục, và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng.

Chúa không bỏ chúng ta cố gắng dùng sức riêng của mình để đạt tới điều Ngài đòi hỏi. Ngài luôn hành động trong lòng người nào muốn được thánh hóa và tiến bước mạnh mẽ trên đường theo Ngài:

(Philip 2:13; 4:13)Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi.

Sứ đồ Phaolô lại chỉ dẫn cách thức nào có thể thực hiện đời sống mới mà chúng ta mong muốn:

(Êphêsô 4:22–24) “Vậy, anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; nhờ Thánh Linh đổi mới tâm trí anh em, và mặc lấy người mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.

Không giáo chủ hay tôn giáo nào biết chỉ dẫn một cách rõ ràng và hiệu quả như Kinh Thánh. Đồng thời chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới bảo đảm cho con cái Ngài rằng Ngài ở trong lòng họ và giúp đỡ họ trong sự thánh hóa.

Thánh hóa là một tiến trình. Sau khi tin Chúa thì thiên đàng gọi chúng ta là thánh đồ, vì tội lỗi đã được bôi xóa hết. Nhưng nếu thánh đồ còn ấu trĩ trong sự hiểu biết Chúa và các vấn đề tâm linh sâu nhiệm là do thói quen thụ động, không chịu quyết tâm vâng phục sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Người Việt vẫn thường mang tâm lý thụ động vì tin rằng thần linh mình thờ có quyền phép thần thông cứu vớt mình khi qua bên kia thế giới. Nhiều con cái Chúa trong người Việt chúng ta cũng vậy. Họ không biết rằng ngoài lòng tin ra, họ phải cộng tác để được thánh hóa:

(Philip 2:12–13) “Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài.

Thánh hóa là công việc của Đức Thánh Linh đòi hỏi tinh thần cộng tác chặt chẽ của chúng ta.

Hãy hiểu và nắm vững chân lý nầy: Chúng ta trở nên con cái Chúa nhờ lòng tin vào sự chết hi sinh của Đức Chúa Jesus. Chính Ngài đã hủy diệt quyền lực của tội lỗi trên người tin một lần cho đến vĩnh viễn. Tín đồ không còn bị tội lỗi cai trị nữa. Người thật lòng tin thì được Đức Chúa Trời tuôn đổ Đức Thánh Linh vào lòng để ban năng lực cho chúng ta thực hiện các điều đúng và đẹp lòng Ngài. Khi chúng ta tập tành vâng phục quyền năng của Đức Thánh Linh và chống trả mọi ước muốn tội lỗi của xác thịt mình, thì chúng ta trưởng thành trong sự thánh thiện. Tiến trình thánh hóa đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên cộng tác với Đức Chúa Trời.

(Êxêchiên 36:26–27) “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt Thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần Ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ Ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh Ta và làm theo.

Càng tăng trưởng trong sự thánh hóa chừng nào, chúng ta càng thấy mình khác hẳn mọi phong trào hay nền văn hóa thịnh hành nào xung quanh mình. Bởi vì chúng ta phải chịu biến đổi để phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của Chúa cho đời sống chúng ta bằng cách đầu phục sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời tinh luyện tín hữu khỏi tội lỗi và biệt riêng con cái Ngài khỏi thế gian để họ có thể làm sáng danh Ngài qua đức tin và sự vâng lời của họ:

(1Phierơ 1:14–16) “Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước, khi anh em còn mê muội. Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình, vì có lời chép: Các con phải thánh, vì Ta là thánh.

HieuBietCacDieuCanBan05web.docx

Rev. Dr. CTB