Ơn Tiên Tri Trong Công Tác Truyền Giáo

Chúa Nhật, March 3rd, 2013

Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 23

Ơn Tiên Tri Trong Công Tác Truyền Giáo

Giăng 6:63–65

Tất cả chúng ta đều được gọi làm chứng nhân cho Đức Chúa Giêxu, tức là thi hành công tác truyền giáo, cứu các linh hồn đang đi lạc, đem họ trở về với Đức Chúa Trời. Để chúng ta đủ khả năng thực hiện công tác nầy, Đức Chúa Trời đã trang bị quyền phép Đức Thánh Linh cho chúng ta. Như Đức Chúa Giêxu đã phán: “…khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta … cho đến tận cùng trái đất” (Công Vụ 1:8). Sứ đồ Phao –lô thì khẳng định: “Vì khi chúng tôi truyền Tin Lành cho anh em, không phải chúng tôi chỉ nói suông, nhưng nói với quyền năng, với Đức Thánh Linh và với niềm tin quyết” (1Têsalônica 1:5). Vị thiên sứ đến mặc khải cho sứ đồ Giăng thì nói: “…Vì lời chứng về Đức Chúa Giêxu là linh hồn của lời tiên tri” (Khải-huyền 19:10b). Thế thì, ơn tiên tri từ Đức Thánh Linh ban cho là rất cần thiết và quan trọng để chúng ta có thể vận dụng trong công tác truyền giáo.

Không một ai lúc mới nhận được ân tứ nào mà đã hoàn toàn thuần thục về ân tứ đó; mỗi một ân tứ Chúa ban cho đều cần có những sự chỉ dẫn và cố vấn dạy dỗ trong việc vận dụng nó. Một số người cho rằng vì ân tứ họ nhận được là đến từ Đức Chúa Trời, thì cần gì phải tập luyện hay phải được dạy bảo nữa? Đừng quên rằng ai được kêu gọi vào chức vụ mục sư đều phải vào học ở trường Kinh-thánh để biết cách giải kinh, soạn bài giảng, quản trị Hội-thánh, khải đạo cố vấn, và tất cả các công việc mà người chăn bầy phải biết. Khi Chúa muốn ban ân tứ giáo sư cho người nào, người đó phải đi học trước khi có đủ khả năng để dạy dỗ người khác. Những người có ân tứ truyền giáo hay đi làm giáo sĩ cũng đều cần phải qua huấn luyện để được chuẩn bị mọi kiến thức và khả năng cần thiết trước khi tiến ra thực hành thánh vụ của mình. Ân tứ tiên tri cũng vậy, ơn ấy vẫn cần thời gian học hỏi và luyện tập để biết vận dụng mà không có, hoặc chỉ có ít sai sót.

Những ai tin rằng mình được Chúa đặt vào chức vụ tiên tri, thì nên biết thời gian mà các tiên tri được chuẩn bị, huấn luyện và được Chúa sai vào chức vụ thường là vài thập kỷ. Mặc dù lời tiên tri đúng là từ Chúa đến, nhưng người nói chỉ được nghe khi người ấy đã được quý mến và đạt sự tín nhiệm qua mối liên hệ lành mạnh với Hội-thánh địa phương. Các lãnh vực cá tính đầy nhược điểm của người nói tiên tri sẽ ngăn trở người khác, khiến họ không muốn nghe lời mình đem đến cho họ. Đúng là ơn tiên tri giúp cho chúng ta có nhiều kinh nghiệm tuyệt vời về sự nghe tiếng Chúa phán; nhưng chúng ta cần phải đặt các ân tứ thuộc linh vào đúng vị trí của nó. Những ân tứ thuộc linh, kể cả ân tứ mặc khải, hoạt động trong Hội-thánh cũng cần thiết phải được đặt đúng chỗ giống như ơn dạy dỗ huấn luyện, ơn ngợi khen thờ phượng, ơn tiếp khách, vv.

Tất cả tín hữu đều được kêu gọi phải làm công tác truyền giáo, nhưng không phải tất cả đều được kêu gọi vào chức vụ truyền giáo. Cũng vậy, tất cả chúng ta đều có thể được vận hành trong ơn tiên tri, nhưng không phải tất cả đều được gọi vào chức vụ tiên tri. Ân tứ do Đức Thánh Linh ban thì dành cho tất cả con dân Ngài, nhưng chỉ có một số ít người được gọi vào các chức vụ tiên tri hay truyền giáo. Tiên tri là một hình thức mặc khải từ Đức Chúa Trời, là phương cách truyền thông của Ngài. Con cái Chúa đều đồng ý rằng Ngài phán với chúng ta qua nhiều cách thức khác nhau: Bằng lời Kinh-thánh, lời bài hát, qua hình ảnh, ý tưởng trong tâm trí chúng ta, cảm nhận về trực giác, hoặc qua thị tượng hay chiêm bao, cũng có thể bằng tiếng nói qua thính giác, vv. Cách mà Đức Chúa Trời nói thì không giới hạn, vì Ngài là Đấng vô hạn. “Vì lời chứng về Đức Chúa Giêxu là linh hồn của lời tiên tri;” cho nên, khi chúng ta làm chứng đạo thì đã kinh nghiệm phần nào đó về ơn tiên tri. Bởi vì lúc ấy Đức Thánh Linh nhắc nhở những điều chúng ta cần phải nói.

Việc thuyết phục người ta chịu nói lời cầu nguyện quy đạo trong khi họ chưa thật lòng tin về ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời, cũng chưa biết rõ Đức Chúa Giêxu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời xuống thế gian làm Người chịu hình phạt thay cho án chết của họ, thì sẽ không hoàn thành sự cứu rỗi của họ. Điều đó chẳng những vô ích mà còn có thể làm cho họ vĩnh viễn từ khước ơn cứu độ mỗi khi nghe nói tới Tin-lành của Đức Chúa Trời, hơn là lúc họ chưa biết gì. Nhưng nếu chúng ta làm chứng về Đức Chúa Giêxu dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh qua ơn tiên tri, thì kết quả sẽ khác hẳn. Vì Đức Thánh Linh là tác giả hoặc nhân tố cáo trách tội lỗi và thuyết phục, lôi kéo người nghe đến với Đức Chúa Giêxu (Giăng 16:7–8). Đó là lý do mà Đức Chúa Giêxu phán rằng: “Nếu Cha không cho, chẳng ai đến cùng Ta được” (Giăng 6:65).

Phaolô thì quả quyết rằng: “Không ai có thể xưng Giêxu là Chúa nếu không bởi Đức Thánh Linh” (1Côrinhtô 12:3b). Nghĩa là chúng ta không thể thật lòng tin rằng “Giêxu là Chúa” mà không có sự mặc khải của Đức Thánh Linh cho tâm linh mình biết chắc điều ấy. Nhưng việc nầy có liên quan gì tới sự truyền giáo? Chúng ta biết rằng có nhiều cách để chia xẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cho người khác. Đức Chúa Giêxu và các môn đồ Ngài vận dụng các ân tứ thuộc linh qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Giêxu phán: “Con không thể tự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm những việc Ngài thấy Cha làm” (Giăng 5:19). Khi chúng ta chịu khó tập luyện để có thể nghe tiếng nói chỉ bảo của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể xin Ngài chỉ ra cho mình biết người nào Ngài đã hành động trong lòng họ. Bởi vì, Đức Chúa Trời thường đã hành động trong đời sống ai đó trước khi Ngài dẫn chúng ta đến gặp người ấy để trình bày rõ ràng ơn cứu độ của Ngài cho họ.

Có khả năng vận dụng ơn tiên tri khi truyền giáo là cách rất hữu hiệu để đem người chưa tin tới niềm tin vào Đức Chúa Giêxu Christ. Hãy nhớ lại chuyện tích người phụ nữ Samari ở làng Si -kha trò chuyện với Đức Chúa Giêxu và tin nhận Ngài, vì bà làm chứng: “Người nầy nói với tôi tất cả những việc tôi đã làm. Người không phải là Đấng Christ sao?” (Giăng 4:29). Qua lời chứng của bà, nhiều người Samari trong làng ấy cũng tin Chúa. Đức Chúa Giêxu đã dùng việc xin nước uống để gài phụ nữ ấy vào cuộc trò chuyện. Sau khi đã khiến bà hoàn toàn chú ý vào ích lợi của nước hằng sống cho thân, hồn, linh, Đức Chúa Giêxu dùng ơn tiên tri làm cho bà phải tin mọi lời Ngài nói về tấm lòng của người thờ phượng mà Đức Chúa Trời tìm kiếm. Chức năng quan trọng của ơn mặc khải là biết người nào đang cần sứ điệp Phúc-âm để tiếp xúc và truyền giáo. Hãy nhớ rằng chúng ta cần tiếp xúc và trò chuyện với người nào mà Đức Chúa Trời đang hành động trong lòng họ. Ơn tiên tri mặc khải sẽ giúp chúng ta nhận ra người đó, việc truyền giáo sẽ dễ dàng.

Truyền giáo bằng ơn tiên tri là vận dụng bất cứ hình thức mặc khải nào từ thiên đàng để dẫn người chưa tin vào mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Giêxu. Có thể là bằng hình thức giải mộng hay giải nghĩa sự việc bất thường xảy ra cho người ấy, hay một lời tri thức bày tỏ sự việc kín đáo chỉ người ấy biết, hoặc một lời tiên tri sẽ ứng nghiệm trong tương lai gần. vì bất cứ một việc mầu nhiệm nào nằm ngoài khả năng bình thường của con người cũng làm cho người nghe phải chú ý cách đặc biệt. Không gì khiến người khác chú ý hơn là họ thấy chúng ta có mối liên hệ đặc biệt với cõi thiên đàng qua sự hiểu biết hoặc thông tin siêu nhiên mà các tôn giáo khác của loài người không thể có được. Nếu ơn chữa bệnh siêu nhiên có thể dẫn nhiều người đến với ơn cứu độ của Đức Chúa Giêxu, thì ơn tiên tri cũng hết sức hữu hiệu trong việc truyền giáo.

Có nhiều người được giới thiệu hay dẫn tới các buổi nhóm thường lệ của các Hội-thánh Tin-lành rồi xa lánh vì có ác cảm với những hình thức thờ phượng xa lạ với họ, hay thất vọng vì nhu cầu tâm linh hoặc tình cảm không được thoả đáp; thì truyền giáo bằng ơn tiên tri để bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời qua những điều mà chúng ta không thể nào biết nếu không có sự mặc khải siêu nhiên, sẽ khiến cho những người nầy dễ tiếp nhận Chúa hơn. Việc họ đã có lần tới các buổi nhóm qua lời mời, chứng tỏ trong lòng họ đã có một mức độ thuận lợi đối với việc tiếp nhận Phúc-âm. Ơn tiên tri trong chúng ta sẽ đánh tan mọi hậu quả tiêu cực mà kinh nghiệm của họ về Tin-lành trước đây do những anh chị em tín hữu hăng hái nhưng thiếu hiểu biết đã gây ra.

HieuBietOnTienTri23.docx (Sách tham khảo: Prophecy, Dreams, and Evangelism, của Doug Addison)

Rev. Dr. CTB