Những Việc Sẽ Xảy Ra

Tìm Biết Ý Chúa, bài 08

Ê-sai 45:1–7

Đức Chúa Trời có kế hoạch của Ngài khi can thiệp vào tình hình các nước trên trần gian. Sự can thiệp của Chúa không phải chỉ là nâng người nầy lên, hạ người khác xuống, mà là thực hiện chương trình khôn ngoan của Ngài đã định sẵn từ trước vô cùng.

Trước khi nước Giu-đa bị chinh phục và giải thể, Đức Chúa Trời đã dấy tiên tri Ê-sai lên ở nước ấy trước Đấng Christ giáng sinh khoảng bảy trăm năm.

Ông là con của A-mốt thuộc dòng hoàng tộc. Ông chính thức ra mắt công chúng vào đời vua Ô-xia và phục vụ khoảng 90 năm trải qua các triều Ô-xia, Giô-tham, A-cha, và Ê-xê-chia. Ông là một trong các tiên tri lớn của dân Do-thái trong thời Cựu ước.

Chính ông nói và chép tiên tri về sự ra đời của Đấng Mê-si-a. Nhưng lời tiên tri sớm được ứng nghiệm nhất là tiên tri về vua Si-ru (Cyrus), người trị vì đế quốc Ba-tư từ năm 539 tới 530 B.C.

Ê-sai nói tiên tri về vua Si-ru có lẽ từ lúc cha mẹ của Si-ru chưa có mặt trên trần gian. Chi tiết ấy chứng minh rằng Đức Chúa Trời biết trước mọi việc sẽ xảy ra trên thế gian, vì chính Ngài đã trù định mọi kế hoạch từ trước vô cùng.

Sở dĩ vua Si-ru được Kinh-thánh tiên báo vì ông nầy sẽ ra chiếu chỉ cho phép dân Giuđa được trở về quê hương sau 70 năm bị lưu đày biệt xứ hàng ngàn dặm ở Babylon.

Lời tiên tri về người Giu-đa sẽ bị lưu đày bảy mươi năm do tiên tri Giêrêmi loan báo sau khi tiên tri Ê-sai đã qua đời. Mọi lời Đức Chúa Trời phán qua các vị tiên tri của Ngài đều ứng nghiệm hết thảy. Không một lời tiên tri nào trong Kinh-thánh bị sai trật, mà luôn chính xác.

Các tiên tri trong Hội-thánh ngày nay thì chỉ được Chúa cho biết trước một thời gian ngắn về các việc sẽ xảy ra. Nhưng bất cứ lời nào được báo trước khi sự việc xảy ra mà được ứng nghiệm, thì chúng ta công nhận đó là lời từ Chúa đến.

Hễ người nào nhân danh Chúa mà nói nhưng lời ấy không xảy ra, thì chúng ta biết không phải đến từ Chúa (Phục-truyền 18:21-22).

Trước kỳ bầu cử năm ngoái, một số người đã nói tiên tri về Donald Trump; không phải chỉ tiên báo rằng ông ta sẽ đắc cử, mà còn cho biết như vua Si-ru thời xưa tha cho dân Giu-đa trở về quê Jerusalem xây dựng lại Đền thờ, thì ngày nay ông ta là Si-ru thời đại, sẽ được Đức Chúa Trời dùng để bứt đứt những dây trói của chính quyền thiên tả áp đặt trên những con cái trung tín của Đức Chúa Trời.

Các lời tiên tri ấy là quan trọng vì tiên báo một tương lai mà Hội-thánh rất quan tâm. Thật ra ở một xã hội dân chủ tự do, việc các thế lực chính trị bị ma quỷ dùng để chống lại những niềm tin và cách sống đạo của Hội-thánh thì không có gì mới lạ.

Mỗi người đều có quyền chọn cách sống theo ý mình và dùng lời nói đả phá điều mình không tin, nhưng không ai được buộc người khác phải hành động hoặc tin như mình. Thế mà những người thiên tả lúc nào cũng đòi bắt buộc người khác phải tin như họ hoặc áp đặt cách sống của họ trên người khác.

Vì thế, việc một chính phủ thật sự tôn trọng quyền tự do sống và hành đạo của con cái Chúa phải được cầm quyền là vô cùng cần thiết.

Như khi xưa Ê-sai nói tiên tri lời Chúa hứa rằng Ngài đã chọn và xức dầu cho Si-ru lên ngôi hoàng đế Ba-tư. Ngài sẽ phá tan mọi trở ngại để Si-ru sẽ thành công (Ê-sai 45:1–3), thì ngày nay Đức Chúa Trời cũng phán như vậy cho tổng thống vừa đắc cử.

Việc Chúa thay đổi giới lãnh đạo nước Mỹ là nhằm tạo sự thuận lợi cho chương trình của Ngài đối với Hoa-kỳ, Israel và thế giới. Trước hết là kinh tế sẽ tăng trưởng qua vài thập kỷ để khiến dân Mỹ tin vào lời nói và việc làm của chính phủ mới.

Trong lãnh vực ấy, lời tiên tri cho biết thiên đàng sẽ truyền đến những kỹ thuật mới một cách thần kỳ để ban phước cho Vương quốc Ngài trên đất, Israel, nước Mỹ và thế giới.

Những người được ban cho các bí mật khoa học đó đều là con cái Chúa; vì thế, vấn đề ấy sẽ tạo nên các chấn động mạnh mẽ trong giới khoa học và trí thức khoa bảng.

Nó sẽ khiến cho giới khoa học và giáo dục, xưa nay vốn tin vào thuyết tiến hoá, sẽ phải đánh giá lại quan điểm của họ. Đến nỗi họ sẽ phải công bố qua báo chí, truyền thông và internet rằng những phát kiến mới ấy đều do Đấng Tạo Hoá phán cho các khoa học gia biết.

Chấn động đó sẽ làm cho những khoa học gia và trí thức có lòng ngay thẳng phải nghiên cứu về thuyết sáng tạo và từ bỏ thuyết tiến hoá. Khoa giáo dục sẽ bắt đầu trình bày cả hai quan điểm sáng tạo và tiến hoá để học sinh được khuyến khích tự nghiên cứu vấn đề.

Từ chỗ thuyết tiến hoá bị chứng minh là sai lầm, người ta bắt đầu biết kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng mạng sống của các thai nhi. Nhiều khoa học gia sẽ tiếp nhận Chúa và công nhận rằng sự sống của con người khởi đầu lúc thụ thai.

Phong trào đòi quyền tự do phá thai sẽ bị suy yếu hẳn và lực lượng ủng hộ sự sống sẽ gia tăng. Các luật của những tiểu bang hạn chế hay cấm phá thai sẽ được tối cao pháp viện mới chuẩn thuận. Phe tả sẽ bị mất ảnh hưởng trên lãnh vực lập pháp.

Một số kỹ thuật mới do con cái Chúa phát minh và phát kiến sẽ trở nên phước hạnh lớn cho nước  Israel. Điều đó và sự xin lỗi của một số vị lãnh đạo Cơ-đốc-giáo về những lỗi lầm trầm trọng của giáo hội ở Âu-châu, trong thái độ thù nghịch với người Do-thái vào ‘thời ám thế’ và thời Đệ Nhị Thế Chiến, làm xoa dịu sự thù nghịch của Do-thái-giáo đối với tín đồ Cơ-đốc-giáo.

Từ đó nhiều người Do-thái-giáo sẽ chịu nghiên cứu Phúc Âm, rồi một số đông sẽ công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà Đức Chúa Trời đã tuyên hứa trong Kinh-thánh Cựu-ước.

Những sự kiện nầy dẫn tới một cuộc phục hưng lẫy lừng cho đạo Chúa tại Hoa-kỳ. Cuộc phục hưng ấy sẽ làm nhiều người lãnh đạo hồi giáo bị bất ngờ. Một số lãnh đạo sẽ tiếp nhận Chúa cùng với vô số tín đồ hồi giáo thay đổi niềm tin của họ sang lòng tin vào Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Chuộc.

Sự kiện ấy sẽ gây ra xung đột rất lớn trong nội bộ hồi giáo; giới hồi giáo quá khích sẽ nổi lên giết một số người hồi giáo cũ nay đã tin Chúa. Việc ấy làm lộ diện những kẻ hung hãn, quá khích ẩn núp trong hồi giáo tại Hoa-kỳ; do đó chúng bị bắt và bị bỏ tù, việc phát triển hồi giáo bị ngưng lại hoàn toàn, càng ngày càng có nhiều tín đồ hồi giáo từ bỏ phong tục của họ và hội nhập vào xã hội văn minh.

Những sự thay đổi quan trọng nói trên sẽ bắt đầu ảnh hưởng trên quan điểm người Mỹ về gia đình và giới tính. Qua nhiều thập niên, quan điểm tự do phóng túng về tình dục và đổi giống cứ từng bước đẩy lui quan điểm gia đình truyền thống và đạo đức về tình dục.

Chúng được giới cầm quyền thiên tả dung túng và kịch liệt ủng hộ nên đã chiếm thế thượng phong trong dư luận xã hội.

Nhưng Chúa sẽ đặt những người đạo đức và tin kính vào các chức vụ cầm quyền để dùng hiến pháp đảo ngược tình thế, chuyển xã hội trở lại đạo đức chân chính, dù bị chống cự.

Các sự biến đổi nầy sẽ tạo ảnh hưởng lớn trên kỹ nghệ giải trí và truyền thông. Các thứ phim ảnh khiêu dâm sẽ bị mất tính hấp dẫn của chúng. Sẽ có nhiều bộ phim và show truyền hình đứng đắn, hoặc dựa trên các chuyện tích Kinh thánh được sản xuất và thành công lớn.

Truyền thông tả phái chống Chúa sẽ nhanh chóng đổi giọng, vì cuộc phục hưng tôn giáo sẽ gây ảnh hưởng mạnh trên những người nắm quyền điều khiển các hãng tin tức.

Khuynh hướng thiên tả sẽ nhanh chóng bị suy sụp và người muốn tìm sự thật sẽ gia tăng. Sẽ chẳng còn bao nhiêu người nghe giới xuyên tạc và bóp méo tin tức để phục vụ mục đích đen tối của họ.

Các hãng ấy ngày càng ế ẩm vì người ta kéo nhau tới các buổi hội họp tôn giáo để chứng kiến nhiều dấu kỳ phép lạ xảy ra. Truyền hình sẽ thi nhau trực tiếp thu và phát sóng các buổi nhóm nầy, vì thu hút rất nhiều khán thính giả.

Các toà giảng sẽ không còn bị cấm nói về các vấn đề chính trị và đạo đức xã hội, mà lâu nay họ bị phong trào ‘chính trị hợp thời’ hạn chế và kiện tụng.

Bởi vì khi lửa phục hưng lan ra mạnh mẽ thì các mục sư sẽ bạo dạn rao giảng Lời Chúa về các vấn đề cấm kỵ của chính trị xã hội thiên tả và phóng túng mà không chút sợ hãi.

Đồng thời, các Hội-thánh sẽ thật sự học và phô bày được tình yêu thương chân thật của Đức Chúa Trời; các toà giảng sẽ không còn những lời xét đoán và lên án tội nhân nữa.

Kẻ thù sẽ tìm cách gài người của chúng vào Hội-thánh, nhưng đều bị phanh phui và âm mưu bị bại lộ, vì Đức Thánh Linh ban ơn biện biệt cho Hội-thánh.

Ơn phước của Chúa đổ xuống trên Hội-thánh trong thời gian tới thì rất nhiều, nhưng bây giờ kẻ thù đang hết sức vùng vẫy chống trả. Chúng ta cần cảnh giác và phải luôn cầu nguyện chiến đấu.

TimBietYChua08.docx
Rev. Dr. CTB