Đáp Ứng Lời Tiên Tri (1) – Hiểu Biết Ơn Tiên Tri, 10

Chúa Nhật, October 28th, 2012

 

Đáp Ứng Lời Tiên Tri (1) 

1Têsalônica 5:19–22

Đức Chúa Trời vẫn muốn sự khải thị ý muốn của Ngài được nói ra, nên Ngài thiết lập thánh vụ tiên tri như một tiếng nói mặc khải và soi sáng để bày tỏ tâm trí của Đức Chúa Giêxu Christ cho nhân loại. Ngài cũng dùng thánh vụ nầy để ban sự chỉ dẫn cụ thể cho những cá nhân về ý muốn riêng của ngài cho đời sống của họ. Điều nầy không có nghĩa là người nhận sẽ dùng những lời tiên tri được nói cho mình để thêm hay bớt lời Kinh Thánh; mục đích của các lời tiên tri cá nhân là để làm sáng tỏ và giải nghĩa cụ thể thêm về những gì đã được chép trong Kinh Thánh. Nhưng hầu hết những người nào nhận được lời tiên tri nói cho cá nhân mình đều không biết họ có bổn phận phải đáp ứng đúng cách với lời tiên tri đã nói cho mình, ngang với trách nhiệm của người nói tiên tri phải dùng đúng chữ để nói ra vậy.

Mặc dù Đức Chúa Trời có thể dùng rất nhiều cách để bày tỏ hay mặc khải ý muốn của Ngài cho các con cái Ngài, nhưng các lời mặc khải tiên tri cho cá nhân thường là rõ ràng, cụ thể, và dễ hiểu hơn những cách thức tự nhiên hay siêu nhiên khác. Con cái Chúa cần biết những nguyên tắc căn bản về sự đáp ứng các lời tiên tri được Chúa dùng ai đó chuyển đến cho mình. Vì nếu chúng ta không biết những điều quan trọng nầy, chúng ta có thể bị lỡ mất những ơn phước hoặc chương trình đặc biệt mà Chúa muốn cho chúng ta được hưởng. Đó là lý do mà Phaolô khuyên tín hữu ở Têsalônica đừng xem thường những lời tiên tri nói cho cá nhân, hoặc cho một nhóm, hay cả Hội Thánh. Nói vậy KHÔNG có nghĩa là lời tiên tri cho cá nhân sẽ thay thế cho trách nhiệm và đặc quyền được tương giao riêng tư với Chúa. Nó chỉ có nghĩa là mỗi khi chúng ta nhận một lời từ Chúa cho riêng mình, thì bổn phận của chúng ta là biết đáp ứng lời Chúa cách thích đáng.

Có 6 nguyên tắc chính mà chúng ta phải làm theo:

1. Có Thái Độ Đúng – Quan điểm của chúng ta về lời tiên tri phải là thái độ của Kinh Thánh. Vì thái độ của Kinh Thánh về vấn đề tiên tri luôn luôn là tích cực. 1Têsalônica 5:20–21 ghi: “Đừng khinh dể những lời tiên tri. Nhưng hãy thử nghiệm mọi sự và giữ lấy điều tốt.” 1Côrinhtô 14:1,39 lại khuyên hãy tha thiết ước ao được nói tiên tri. Như vậy ơn nói tiên tri là ân tứ duy nhất mà Kinh Thánh khuyên hãy khát khao nhận được. Một lời tiên tri được cảm ứng là lời của Chúa phán cụ thể cho một tín hữu nào đó. Vì thế, hãy cẩn thận trong cách đối xử với lời ấy. Bởi vì nếu ai không có thái độ kính trọng đối với những lời tiên tri, thì họ chưa nhận biết tính cách quan trọng của lời Đức Chúa Trời và cách Chúa dùng để phán ra. Chúng ta phải để ý vài thái độ rất quan trọng trong việc đáp ứng các lời tiên tri được nói cho mình:

Thái độ đầu tiên phải có là đức tin. Thái độ và sự đáp ứng thích đáng căn bản đối với các tiên tri cũng như những lời tiên tri cho cá nhân là phải biết và tin rằng nó phù hợp với lời Kinh Thánh, rồi tiếp nhận thánh vụ tiên tri của Đức Chúa Trời bằng đức tin. “Nếu không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Hêbơrơ 11:6). Để có đức tin vào lời tiên tri nói cho mình, chúng ta phải tìm hiểu và đánh giá về người có thể nói tiên tri cho chúng ta. Nếu mình kết luận rằng đây là người có thể tin cậy được, xứng đáng và có khả năng, thì hãy tin lời nói ra là đúng và có thật. Việc có đức tin rất quan trọng trong việc làm cho lời tiên tri được ứng nghiệm. Người không lấy đức tin lãnh hội lời nói cho mình thì không ích lợi gì cả, (Hêbơrơ 4:2b). “Khá tin cậy Đức Giêhôva Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc; hãy tin các đấng tiên tri Ngài, thì các ngươi sẽ được may mắn” (2Sử Ký 20:20b). Chính đức tin sẽ làm cho lời tiên tri được ứng nghiệm. Nếu người nào không tin, Chúa sẽ chẳng ban gì cho người ấy.

Thái độ kế tiếp là vâng lời. “Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình” (Giacơ 1:22). Đức tin thật luôn luôn có những hành động vâng lời cặp theo. Nếu sự nghe của chúng ta không tiến tới chỗ hành động, thì sẽ chẳng ích lợi gì. Khi Chúa chọn phán một lời nào đó cho chúng ta, thì không phải chỉ để kích thích trí tuệ, nhưng để đem đến sự hiểu biết cần thiết hầu thực hiện ý muốn của Ngài. Thà rằng đừng nhận được lời nào hết hơn là nhận mà không làm theo lời đã phán bảo mình phải làm (Giacơ 4:17). Nếu chúng ta vâng theo lời tiên tri và làm theo những gì lời ấy nói, là chúng ta mở tâm linh, trí não của mình để biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêxu phán: “Nếu ai sẵn lòng làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, hẳn biết giáo lý Ta dạy là của Đức Chúa Trời hay của Ta” (Giăng 7:17).

Gương mẫu trong Kinh Thánh về thái độ vâng lời rất đặc biệt là của ông Nô-Ê. Ông nghe lời Đức Chúa Trời bảo phải đóng một chiếc tàu để cứu gia đình mình, vì Chúa sẽ dẫn nước lụt đến tiêu diệt toàn thể loài xác thịt nào có hơi thở (Sáng Thế 6:17). Kinh Thánh cho biết trước đó, vào thời Chúa dựng nên thế gian thì trên đất chưa có mưa! (Sáng Thế 2:5–6). Còn vua Saulơ vì bất tuân mệnh lệnh của Chúa (1Samuên 15:24), nên bị tước mất ngôi vua cho cả dòng dõi. Như vậy thái độ thích đáng đối với các lời tiên tri cá nhân đòi hỏi phải biết vâng lời, nghĩa là một sự cộng tác để lời có chỗ trong đời sống chúng ta cho sự ứng nghiệm ý muốn của Chúa. “Hãy để lời Đấng Christ thấm nhuần lòng anh em; với tất cả sự khôn ngoan” (Côlôse 3:16).

Thái độ thứ ba là nhẫn nại. “Hãy bắt chước những người nhờ đức tin và lòng kiên trì mà hưởng được lời hứa” (Hêbơrơ 6:12b). Lời khuyên nầy nói rằng những người đã hưởng được lời hứa của Chúa, chẳng phải chỉ nhờ đức tin mà thôi, nhưng còn đòi hỏi lòng kiên trì, nhẫn nại. Sau khi nhận một lời tiên tri được chứng thực là thật đến từ Chúa, chúng ta phải duy trì một đức tin bền vững, tin cậy rằng chắc chắn nó sẽ đến, dù có chậm cũng chẳng sao. Khi một lời tiên tri do Đức Thánh Linh cảm thúc ai đó nói ra cho cá nhân chúng ta, chúng ta sẽ không để cho ai cướp mất lời ấy; vì sẽ có những lời nghi ngờ, dèm pha từ ma quỷ đến, hoặc sự nôn nóng muốn lời mau được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ vội vã, Ngài luôn luôn đúng giờ, đúng hẹn.

Thái độ thứ tư là khiêm tốn, mềm mạivâng phục. Sự đáp ứng đúng đắn với lời tiên tri đòi hỏi người nhận có tinh thần khiêm tốn, mềm mại và vâng phục. Tinh thần kiêu ngạo, thái độ trịch thượng đối với lời tiên tri chân thật sẽ vô hiệu hoá hầu hết những gì Chúa muốn hoàn thành qua lời tiên tri. Nhiều khi, lời từ Chúa phán cho chúng ta qua các lời tiên tri đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh lại thái độ và hành động. Giacơ 1:21 viết: “Khiêm cung đón nhận lời Chúa gieo vào lòng.” Kinh Thánh cũng nói rằng người khôn ngoan khi bị quở trách sẽ khôn ngoan hơn. Trưởng thành và có thái đô đúng sẽ giúp chúng ta đáp ứng lời tiên tri cách thích đáng, dù là lời quở trách. “Sự khôn ngoan thiên thượng trước hết là thanh sạch, sau là thuận thảo, hoà nhã, đón nhận lẽ phải, đầy lòng thương xót và bông trái lành” (Giacơ 3:17).

2. Ghi Âm (ghi chép), Đọc và Suy Gẫm – “Đừng xao lãng ân tứ con đang có, là ân tứ Chúa giao cho con qua lời tiên tri, với sự đặt tay của các trưởng lão. Hãy chuyên tâm trau giồi những điều đó để mọi người đều thấy sự tiến bộ của con” (1Timôthê 4:14–15). Nếu không ghi âm những lời tiên tri, chúng ta sẽ nhanh chóng lãng quên những gì đã được nói ra; sẽ không thể suy gẫm những gì mình không nhớ rõ, nhất là những lời tiên tri dài. Vì vậy, nếu thường dự những buổi nhóm có các lời tiên tri cho cá nhân, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Một ích lợi nữa của việc ghi âm là nếu nhận được vài lời tiên tri khác nhau, chúng ta có thể so sánh; nếu có những chi tiết giống nhau thì chúng ta biết chắc chúng đến từ Chúa do sự xác nhận của nhiều người. Đồng thời việc đó cũng bảo vệ cho vị tiên tri sẽ không bị gán cho những lời do người nhận suy diễn.

Sự ghi chép những lời tiên tri cũng giúp cho chúng ta thấy nhiều lời giải nghĩa hơn. Bởi vì sự giải nghĩa lúc đầu không phải luôn luôn đúng hay áp dụng đúng. Ghi chép, đọc và suy gẫm lời tiên tri cũng sẽ giúp chúng ta giữ, không dựa trên cách chúng ta hiểu hoặc giải nghĩa lúc nghe lời tiên tri được nói ra mà lập những quyết định quan trọng hoặc đưa ra những quyết định cuối cùng. Ghi chép, suy gẫm cẩn thận sẽ giúp ta không bị chi phối bởi những sự xúc động nhất thời.

HieuBietOnTienTri10.docx   (Sách Tham Khảo: Fulfilling Your Personal Prophecy, của Dr. Bill Hamon)

Rev. Dr. CTB