Dấu Hiệu Đức Chúa Giêxu Được Quang Vinh

Các Vấn Đề Quan Trọng, 32

 

glorifiedjesus3

Công Vụ 2:29–33

Sứ đồ Giăng, một môn đồ thân yêu của Đức Chúa Giêxu, có thuật lại và giải thích một điều quan trọng trong sách Phúc-âm Giăng, mà nếu không có giải thích ấy, ngày nay chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn khi tìm hiểu về thời điểm giáng lâm của Đức Thánh Linh.

Ông ký thuật và giải thích lời Đức Chúa Giêxu phán: “‘Người nào tin Ta thì những dòng sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh-thánh đã nói.’ Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được; bởi Thánh Linh chưa giáng xuống, vì Đức Chúa Giêxu chưa được quang vinh” (Giăng 7:38–39).

Đức Chúa Giêxu được quang vinh khi nào? Cũng sứ đồ Giăng thuật lại lời cầu nguyện của Chúa: “Cha ơi! Bây giờ xin lấy vinh quang Con vốn có nơi Cha trước khi tạo dựng thế gian mà tôn vinh Con trước mặt Cha” (Giăng 17:5).

Lúc Đức Chúa Giêxu cầu nguyện những lời trên thì Ngài chưa được quang vinh. Sau biến cố phục sinh và trước khi thăng thiên, Ngài dặn bảo các môn đồ hãy ở lại trong thành chờ đợi nhận lãnh quyền năng từ trên cao (Lu-ca 24:49), khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ (Công Vụ 1:8).

Như thế, Đức Chúa Giêxu được quang vinh khi Ngài trở về trời: “Sau khi đã được tôn cao ở bên phải Đức Chúa Trời và đã nhận lãnh lời hứa về Đức Thánh Linh từ nơi Cha Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như anh em đang thấy và nghe” (Công Vụ 2:33).

Vì từ ngày đó Đức Thánh Linh được ban xuống cho Hội-thánh của Đức Chúa Giêxu để ở luôn với Hội-thánh cho đến khi tận thế.

Những ai nói mình không cần báp têm bằng Đức Thánh Linh thì không phải con cái thật của Chúa. Bởi vì đó là lời hứa của Đức Chúa Trời về món quà tuyệt diệu Ngài ban cho con cái Ngài ở mọi thời đại.

Nếu Đức Chúa Giêxu chưa thăng thiên để nhận lại vinh quang khi trước của Ngài, thì Đức Thánh Linh vẫn chưa được ban xuống. Vì thế, biến cố thăng thiên của Đức Chúa Giêxu và sự báp têm bằng Đức Thánh Linh có mối liên quan chặt chẽ với nhau.

Mặc dù mọi con cái Chúa đều biết lời dặn dò của Đức Chúa Giêxu cho các môn đồ về việc họ phải làm khi được Đức Thánh Linh giáng trên họ, là họ sẽ được nhận lãnh quyền năng và làm chứng nhân cho Ngài (Công Vụ 1:8), nhưng công việc mà Đức Thánh Linh hành động luôn trên tín hữu là chuẩn bị, uốn nắn linh và hồn của chúng ta cho thích hợp với cõi thiên đàng mà Ngài sẽ đem chúng ta vào.

Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh không phải là một kinh nghiệm riêng rẽ, hay bị tách rời khỏi Đức Chúa Giêxu; mà là bằng chứng rằng Đấng Christ đã phục sinh và đã về trời.

Nếu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh đã không xảy ra, thì không có bằng chứng nào cụ thể vào thời nay để chứng minh Đấng Christ đã sống lại, đã thăng thiên, và Ngài vẫn chăm chú điều động con dân Ngài qua Thánh Linh của Đức Chúa Trời.

Phép báp têm Đức Thánh Linh trên con cái Chúa ngày nay là bằng cớ rõ ràng về việc Đức Chúa Giêxu giữ lời Ngài hứa: “Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời. ….Ta đi, Ta sẽ sai Ngài đến” (Giăng 14:16; 16:7b).

Nếu báp têm bằng Đức Thánh Linh chỉ xảy ra một lần trong lịch sử Hội-thánh rồi không bao giờ diễn ra nữa, như một số hệ phái chủ trương, thì nhiều ký thuật của Lu-ca trong sách Công Vụ là dối gạt, và bây giờ chúng ta chẳng hi vọng gì được đầy dẫy Đức Thánh Linh.

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, phép báp têm ấy vẫn ban cho tín hữu ngày nay, là những người hằng mong muốn Đức Chúa Giêxu được quang vinh qua đời sống họ.

Ngày ấy, Đức Chúa Giêxu trở về trời trong vai trò Con Người và được Đức Chúa Trời tôn cao, rồi Ngài tuôn đổ Đức Thánh Linh xuống trên những môn đồ đang chờ đợi ngày Ngài được quang vinh.

Ngày nay, Hội-thánh nào mang một tinh thần như thế, một Hội-thánh hết lòng phục vụ và mong mỏi Đức Chúa Giêxu được quang vinh qua họ, thì sẽ nhận được sự tuôn đổ Đức Thánh Linh để được trang bị các ân tứ quyền năng làm chứng nhân cho Đức Chúa Giêxu một cách đầy hiệu quả.

Nếu một Hội-thánh chẳng biết quan tâm, cũng không trông chờ Đức Chúa Giêxu được quang vinh qua họ, thì Hội-thánh ấy chẳng bao giờ nhận được phép báp têm bằng Đức Thánh Linh và chẳng bao giờ được Ngài trang bị cho quyền năng của Tin-mừng; do đó, đại đa số thành viên sẽ không có khả năng làm chứng nhân cho Đức Chúa Giêxu.

Phép báp têm bằng Đức Thánh Linh là một điều hiện thực, không phải là sự tưởng tượng hay mong ước viển vông. Ngày nay việc đó đã sẵn sàng để được ban cho những ai đáp ứng đủ điều kiện; bởi vì Đức Chúa Giêxu đã được quang vinh từ lâu rồi, sự chờ đợi của tín hữu để được nhận lãnh quyền năng không còn tuỳ thuộc vào sự cung ứng của Đức Chúa Trời nữa, mà tuỳ thuộc vào tình trạng thuộc linh của chúng ta mà thôi.

Lúc Đức Chúa Giêxu còn ở thế gian thì Đức Thánh Linh chưa được ban xuống. Bây giờ Ngài đang ở thế gian với Hội-thánh của Ngài kể từ lễ Ngũ-tuần lừng lẫy năm xưa, vì Đức Chúa Giêxu đã thăng thiên và đã nhận được từ Đức Chúa Cha vinh quang Ngài vốn có trước khi sáng tạo thế gian.

Cho nên, thái độ của chúng ta trong việc tiếp đón Đức Thánh Linh vào đời sống chúng ta ra sao, sẽ khiến Đức Chúa Trời có lập quyết định tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên Hội-thánh hay không.

Sự giải nghĩa sai lạc về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, mà không có lời Kinh-thánh xác đáng nào hỗ trợ cho các lý luận nẩy ra từ những điều suy đoán vu vơ do thiếu hiểu biết, thì chỉ làm cho triển vọng các tín hữu nhận được phép báp têm Đức Thánh Linh trở nên mờ mịt.

Nếu hội chúng nào luôn luôn hoan nghênh sự hiện diện của Đức Thánh Linh, thì Ngài sẽ vui ngự giữa hội chúng đó.

Nhưng nếu nơi nào chỉ mong Ngài bày tỏ quyền năng khi họ cần, như lúc phải đuổi quỷ hay chữa bệnh chẳng hạn, còn khi nào họ định làm theo chương trình đã dự trù, họ không muốn Ngài can thiệp hay ngăn trở, thì sự báp têm bằng Đức Thánh Linh sẽ chẳng khi nào xảy ra tại một hội-chúng có chủ trương như vậy.

Nguyên nhân sâu xa của việc thiếu vắng quyền phép Đức Thánh Linh ở nhiều nơi, là vì ở những chỗ đó không mấy khi tin rằng Đức Thánh Linh đang hiện diện ở thế gian vào thời nay.

Những bài giảng hoặc các bài hát tôn vinh Ngài thì thật là hiếm hoi. Bài giảng thì đầy thiếu sót và bài hát thì thật buồn tẻ. Bởi vì chưa thật biết Ngài.

Khi chúng ta nhận lãnh báp têm bằng Đức Thánh Linh là ta nhận lãnh sự sống phục sinh của Đức Chúa Giêxu, Đấng đã thăng thiên trong vinh quang.

Những người nhận lãnh báp têm ấy đều được biến đổi. Không phải phép báp têm bằng Đức Thánh Linh làm thay đổi con người, nhưng là quyền năng của Đấng Christ đã về trời, qua Đức Thánh Linh, bây giờ vào trong và biến đổi đời sống của người tin.

Khi chưa biết rõ và chưa kinh nghiệm về phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, người ta vẫn tưởng rằng phép báp têm ấy là một kinh nghiệm riêng rẽ không liên quan gì tới Đức Chúa Giêxu.

Nhưng sau khi nhận được phép báp têm ấy, người ta biết rằng nó là bằng chứng của Đấng Christ đã về trời, vì quyền năng tuôn tràn qua Đức Thánh Linh làm ứng nghiệm lời Đức Chúa Giêxu đã phán trước rằng Ngài sẽ về trời và sai Đức Thánh Linh đến.

Đức Chúa Trời phán về Đức Chúa Giêxu tại núi hoá hình: “Đây là Con Ta, Người mà Ta đã chọn, hãy nghe lời Người” (Luca 9:35).

Rất nhiều khi con dân Chúa chỉ chú trọng vào các dấu hiệu siêu nhiên qua phép báp têm bằng Đức Thánh Linh, không chú ý đến hoặc lãng quên thông điệp mà Đức Chúa Giêxu đem đến: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu” (Giăng 3:16–17).

Cho nên, vì chú trọng vào dấu hiệu siêu nhiên để khoe khoang, không nhắm tới việc làm vinh danh Chúa, đa số đã không nhận được điều họ mong muốn.

Hôm nay kỷ niệm biến cố Đức Chúa Giêxu về trời, chuẩn bị kỷ niệm lễ Ngũ Tuần, chúng ta hãy hướng sự chú ý của mình vào sự quang vinh của Đấng Christ.

Quyền năng của phép báp têm Đức Thánh Linh cũng chỉ nhằm mục đích nầy. Vì Đức Chúa Giêxu từng phán: “Nếu không thấy dấu lạ và phép mầu, hẳn các ngươi không tin!” (Giăng 4:48).

Hãy giúp người ta tin Chúa qua chúng ta.

VanDeQuanTrong32.docx

Rev. Dr. CTB