Vương Quốc Chúa và Sự Công Chính của Ngài

Hướng Đi Mới, bài 17

Mathiơ 6:31–33

Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi: ‘Chúng ta sẽ ăn gì?’ ‘Uống gì?’ ‘Mặc gì?’ Vì tất cả những điều nầy các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.

Trong bài giảng nổi tiếng nhất của Đức Chúa Jesus, gọi là Bài Giảng Trên Núi, được sứ đồ Mathiơ ghi lại, Ngài đưa ví dụ về chim là loài không gieo, không gặt, cũng không tích trữ vào kho, nhưng mỗi ngày chúng vẫn đủ ăn vì được Đức Chúa Trời cung cấp sẵn; còn hoa huệ ngoài đồng chẳng cần làm lụng khó nhọc hoặc dệt vải đẹp để mặc, nhưng chẳng người giàu nào được mặc đẹp như các loài hoa. Sự lo lắng chung thường xuyên của người đời xưa là sẽ ăn gì, mặc gì; còn người đời nay cũng thường xuyên khổ tâm về cơm áo gạo tiền. Đức Chúa Jesus dạy đoàn dân rằng “trước hết hãy tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài,” thì mọi điều mình vẫn lo lắng sẽ được ban thêm (Mathiơ 6:33). Nghĩa là chỉ cần điều chính, thì điều còn lại không đáng lo.

Trong sự phục vụ Chúa của chúng ta, người nào cũng muốn được Chúa đẹp lòng, nhưng không mấy người sắp xếp được thì giờ để phục vụ Ngài. Đối với nhiều người, ưu tiên của đời sống phải đi trước, nếu có thì giờ, sẽ phục vụ Chúa sau. Vì suy tính như vậy nên chẳng ai có thì giờ phục vụ Chúa như mong muốn. Chúng ta đều biết hễ mình lấy điều gì làm ưu tiên thì sẽ có thì giờ cho việc đó; không dành thì giờ vì nó không phải là ưu tiên. Bây giờ chẳng ai dám cãi lời dạy của Đức Chúa Jesus, hoặc dám cho là sai lầm; nhưng chúng ta phải hiểu biết tận tường sự tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời là gì, và sự công chính của Ngài là ra sao? Cho nên, trước khi có thể sắp xếp được thứ tự ưu tiên hầu việc Chúa, chúng ta phải tìm hiểu kỹ càng câu nói nầy của Đức Chúa Jesus.

Vương quốc Đức Chúa Trời là gì? Ở đâu, mà chúng ta có thể tìm được? Vương quốc ấy chắc chắn chẳng thuộc về thế gian; cũng chẳng phải là một nơi chốn. Bởi vì nếu Vương quốc ấy ở trên trời thì chẳng người trần gian nào tìm ra được. Vậy, sự tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời phải mang một ý nghĩa khác. Đức Chúa Jesus đã tiết lộ cách thức để thấy và được vào Vương quốc Đức Chúa Trời là: Tâm linh bề trong con người phải được sanh lại (Giăng 3:3, 5–6) “Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Thật, Ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại, thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời. … Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi Thánh Linh sinh ra là linh.

Sanh lại là được biến đổi thành mới những loại tánh tình vốn có trong con người do cha mẹ sinh ra đều phải bị loại trừ, thì sự biến đổi mới có thể diễn ra. Khi ông Nicodemus hỏi rằng người đã già làm sao sanh lại được, Đức Chúa Jesus giải thích sự sanh lại đó được thực hiện bởi nước và Thánh Linh (Giăng 3:5) . “Đức Chúa Jêsus đáp: ‘Thật, Ta bảo thật ngươi: Nếu một người không nhờ nước và Thánh Linh mà sinh ra thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời.’

Nicodemus là giáo sư dạy luật pháp của Do-thái-giáo. Ông hiểu rằng nước là biểu tượng dùng để tẩy sạch (Giăng 2:6) “Tại đó có sáu cái chum bằng đá dùng vào việc tẩy sạch theo lễ nghi Do Thái, mỗi cái chứa được hai ba thùng nước;” nhưng sinh bởi Thánh Linh như gió đến không thể điều khiển, thì ông hoàn toàn không biết làm sao cho nó xảy ra (Giăng 3:9) “Nicodem lại nói: ‘Làm thế nào điều ấy có thể xảy ra được?’” Đức Chúa Jesus chỉ dẫn cho ông biết chỉ cần tin Ngài là Đấng Cứu Tinh gánh tội cho mình thì việc đó sẽ xảy ra (Giăng 3:16–18) “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời.

Lợi thế của chúng ta là đã tin Ngài và được gọi là con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12–13) “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời, là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết, hoặc bởi ước muốn xác thịt, hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời;” nhưng nan đề của chúng ta là vẫn còn phải lo lắng về cái ăn, cái mặc và hiểu rất mơ hồ về Vương quốc Đức Chúa Trời. Nghĩa là chúng ta phải biết những điều gì mình phải làm, để Vương quốc Đức Chúa Trời trở nên dễ thấy được, mà mình có thể ra vào Vương quốc ấy một cách dễ dàng, không cần phải nỗ lực.

Hiện nay có vô số người Việt sẵn sàng chi ra 7, 80 ngàn hoặc cả trăm ngàn mỹ kim để lọt được vào nước Mỹ. Lý do vì đây là nơi đáng sống để mưu cầu hạnh phúc. Con cái Chúa hãy dùng gương trên để cố gắng vào Vương quốc Đức Chúa Trời cho bằng được. Lợi thế của chúng ta là Đức Chúa Jesus đã chỉ dẫn cách thức cho chúng ta được chính thức thuộc về Vương quốc đó. Bổn phận chúng ta là có chịu vào hay không mà thôi. Cho tới nay thì con cái Chúa thuộc Hội Thánh nầy đã biết tất cả các điều kiện để được Chúa kể là con dân Ngài: Ăn năn từ bỏ tội lỗi và tin nhận Đức Chúa Jesus để được tha tội và được sanh lại. Muốn tin nhận Đức Chúa Jesus thì trước hết phải tin có Đức Chúa Trời, tin Kinh Thánh là thông điệp từ Ngài gởi xuống cho trần gian và vâng theo Kinh Thánh ấy.

Nếu đã nhận Đức Chúa Jesus là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài (Êphêsô 5:23) “Vì chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể Ngài và chính Ngài là Cứu Chúa của Hội Thánh;” mỗi tín hữu là chi thể của thân thể đó (1Côrinhtô 12:27) “Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể,” thì chúng ta không thể nào lơ là với thân thể của chính mình. Vậy, để được ở trong Vương quốc Đức Chúa Trời thì ngoài những điều trên, chúng ta còn phải gắn bó với thân thể, lo toan chăm sóc thân thể, và quý trọng mọi việc, mọi vật thuộc về thiên đàng. Ai làm được như vậy, người đó đã tìm được Vương quốc Đức Chúa Trời. Phần còn lại phải tìm là sự công chính của Ngài. Sự công chính của Đức Chúa Trời là gì? Mặc dù không thể lấy bất cứ điều gì đo lường được sự công chính của Ngài, nhưng được Lời Chúa trong Kinh Thánh dẫn dắt, chúng ta có thể tìm ra một số đặc điểm về sự công chính của Ngài.

Đối với sự hiểu biết của loài người thì công chính có nghĩa là vâng theo tiêu chuẩn về sự công bằng và đạo đức. Nhưng đối với sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời thì sự hoàn toàn thánh khiết của Ngài là sự công chính mà Ngài đòi hỏi. Tức là sau khi đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa và được làm công dân của Vương quốc thiên đàng rồi, chúng ta phải theo đuổi sự công chính của Ngài; mà sự công chính ấy có nghĩa là đời sống được thánh hóa. Vậy, chúng ta phải theo đuổi đời sống thánh hóa, bước đi trên con đường thánh của Chúa, thì mọi nhu cầu về đời sống của chúng ta sẽ được ban thêm. Cho nên, hãy cùng nhau xem xét những gì phải theo đuổi trên bước đường thánh hóa của chúng ta. Nghĩa là phải hiểu biết sự thánh hóa một cách cụ thể, không mơ hồ.

Muốn có sự thánh khiết thì phải tránh xa tội lỗi – để tránh tội lỗi thì phải tránh xa các nguyên nhân gây ra sự phạm tội. – Hãy theo đuổi một nếp sống trong sạch bằng cách ưa chuộng sự thánh thiện, đối xử công bằng với mọi người, tránh không làm những gì tựa như điều ác (1Têsalônica 5:22) “Mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.” Phương diện nầy bao trùm vô số việc, hành vi, dự định, ước muốn, lời nói, các quyết định, những cách cư xử không thiện lành, không ngay thẳng – tức là những việc mình cảm thấy xấu hổ nếu bại lộ rồi người khác biết. Chúng ta cũng không hùa theo những điều dối trá. – Trong ý kiến chính trị, sẽ không bỏ phiếu hoặc ủng hộ những kẻ theo đuổi lập trường bị Chúa ghét, cũng không ủng hộ đảng chính trị thường xuyên chủ trương chống lại các nguyên tắc thánh thiện của Kinh Thánh.

Để có thể thành công trên bước đường thánh hóa, phương cách hiệu quả nhất là tập luyện một nếp sống tương giao gần gũi với Chúa. Giảm bớt việc đời, gia tăng thì giờ trò chuyện, tỏ bày tâm sự với Ngài. Cách làm là đọc các sách viết về đời sống đức tin, nghe những lời chứng quyền năng của Chúa về những việc mình chưa từng biết. Bởi vì chúng ta chỉ có thể đạt được đức tin mạnh mẽ khi chứng kiến hoặc biết những dấu kỳ phép lạ đã thực sự xảy ra. Càng gần gũi với Chúa thì được Ngài mặc khải thêm nhiều điều kỳ diệu (Giăng 14:21) “Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và mặc khải chính Ta cho người. Vì vậy, trước hết, hãy tìm kiếm Vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi nhu cầu sống của chúng ta sẽ được ban thêm.

HuongDiMoi17.docx

MS CTB